«Powrót

Komentarz ws. raportu MFW

Komentarz ws. raportu MFW

Komentarz ws. raportu MFW

27 czerwca 2016 r. Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) zakończyła coroczny przegląd gospodarki Polski w ramach artykułu IV Statutu MFW.

Publikacja raportu jest podsumowaniem prac ekspertów MFW. W ramach tego procesu m.in. odbyła się misja MFW do Polski w maju br., w toku której polskie władze oraz inne instytucje z Polski prowadziły dialog z Funduszem. MFW ocenia w tym trybie regularnie (zazwyczaj raz na rok) gospodarki wszystkich krajów członkowskich.

Zgodnie z oceną MFW Polska odnotowuje szybki wzrost gospodarczy, choć czynniki zewnętrzne negatywnie oddziałują na inflację. Bezrobocie uległo obniżeniu, a potencjał produkcyjny gospodarki jest bliski pełnego wykorzystania. Oczekuje się, że silny wzrost utrzyma się w 2016 r. (3,5%) i przyśpieszy do 3,7% w 2017 r. napędzany przez konsumpcję prywatną, wspieraną z kolei przez rządowy program 500+. Dodatnia luka produktowa w przyszłym roku powinna stopniowo pobudzić inflację, przybliżając ją w stronę celu inflacyjnego NBP.

Równocześnie narastają ryzyka zewnętrzne, obejmujące długotrwały okres słabego wzrostu w strefie euro, niestabilność rynków finansowych oraz znaczące spowolnienie gospodarek wschodzących, które mogą oddziaływać na Polskę. W odniesieniu do czynników krajowych, zdaniem Funduszu, niektóre inicjatywy oraz odchylenia od celu fiskalnego mogą pogorszyć nastroje inwestorów i spowolnić wzrost. W dłuższym okresie, szybko starzejące się społeczeństwo stanowi istotne wyzwanie dla potencjalnego wzrostu i stabilności fiskalnej. 

Zadeklarowane priorytety polityczne i gospodarcze rządu koncentrują się na wspieraniu silnego i inkluzywnego wzrostu, choć niektóre z ostatnich inicjatyw mogą wzbudzić wątpliwości uczestników rynku. Fundusz szacuje, że wdrożenie obietnic wyborczych może doprowadzić do zwiększenia deficytu budżetowego do 2,8% PKB w 2016 r. i do 3,1% PKB w 2017 r., skutkując procykliczną polityką fiskalną. Począwszy od 2018 r. rząd planuje konsolidację fiskalną w tempie ¾ punktu procentowego PKB. Jednocześnie Fundusz podkreśla, że polski sektor bankowy pozostaje dobrze dokapitalizowany przy słabnącej rentowności, jednak ostatnie propozycje konwersji kredytów hipotecznych nominowanych w walutach zagranicznych na złotego, w przypadku wprowadzenia w życie, mogłyby zachwiać stabilnością finansową i osłabić zaufanie ze strony rynków.

Pobierz raport MFW (plik pdf 3.5 MB)

«Powrót