«Powrót

Minister finansów prof. Teresa Czerwińska na spotkaniach ECOFIN i Eurogrupy

Minister finansów prof. Teresa Czerwińska na spotkaniach ECOFIN i Eurogrupy

Minister finansów prof. Teresa Czerwińska na spotkaniach ECOFIN i Eurogrupy

Minister T. Czerwińska i min. fin. Francji Bruno Le Maire
Minister T. Czerwińska na spotkaniu ECOFIN
Ministrowie finansów Polski i Czech
  • Minister finansów prof. Teresa Czerwińska uczestniczyła w posiedzeniu Eurogrupy w składzie poszerzonym o państwa spoza strefy euro, które odbyło się 24 maja 2018 r. w Brukseli.
  • W trakcie spotkania ministrowie rozmawiali o pogłębieniu Unii Gospodarczej i Walutowej, w tym ukończeniu unii bankowej i przyszłej roli Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (European Stability Mechanism).
  • 25 maja br. minister Czerwińska wzięła również udział w posiedzeniu Rady ECOFIN.

Polska, mimo że nie jest członkiem unii bankowej, aktywnie uczestniczy w dyskusjach na jej temat. Nasz kraj zwraca uwagę na konieczność zachowania równowagi rozwiązań między państwami, z których pochodzą banki prowadzące transgraniczną działalność na terenie UE (home) oraz państwami, w których funkcjonują jednostki zależne tych banków (host). Ważne jest też to, by ostateczne rozwiązania nie generowały niekorzystnych skutków dla państw pozostających poza unią bankową.

Rada uzgodniła projekty legislacyjne wchodzące w skład tzw. pakietu bankowego, który ogranicza ryzyko w sektorze bankowym w UE. Obejmuje on m.in. zmiany w zakresie wymogów ostrożnościowych dla banków i kwestie związane z procesem przymusowej restrukturyzacji. Osiągnięcie tego porozumienia powinno umożliwić realizację dalszych działań prowadzących do ukończenia unii bankowej. Polska poparła rozwiązania, podkreślając znaczenie zachowania równowagi decyzyjnej pomiędzy krajami home a państwami host.

Podatek od wartości dodanej

Ministrowie rozmawiali również o projektach w dziedzinie podatku od wartości dodanej – dalsze prace nad nimi będą prowadzone na kolejnych posiedzeniach.

Pierwszy projekt dotyczy wzmocnienia współpracy administracji podatkowych między państwami. Chodzi o dodanie narzędzi umożliwiających walkę z głównymi typami transgranicznych oszustw podatkowych w UE. To m.in. wspólne przetwarzanie i analizowanie danych w ramach Eurofisc, poprawa ram operacyjnych dla skoordynowanych kontroli między państwami członkowskimi czy też rozwijanie wymiany danych między administracjami podatkowymi państw członkowskich i organami ścigania na szczeblu unijnym.

Kolejne projekty dotyczą możliwości wprowadzenia przez państwa członkowskie instrumentów usprawniających walkę z oszustwami karuzelowymi w VAT przez zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia, a także projektu dyrektywy zmieniającej stawki podatku od wartości dodanej od książek, gazet i czasopism w wersji elektronicznej. Chodzi o zapewnienie państwom członkowskim możliwości stosowania takich samych stawek VAT do dostarczanych elektronicznie publikacji, jakie państwa stosują obecnie do publikacji papierowych – także stawek obniżonych i super obniżonych oraz stawki zero. To uprawnienie będzie dotyczyło tych państw, które już je stosują na bazie przyznanych derogacji. Dostawa publikacji zawierających tylko muzykę lub materiał wideo byłaby nadal opodatkowana standardową stawką VAT.

Pozostałe ustalenia

Rada ECOFIN przyjęła również wnioski w sprawie pogłębionej analizy makroekonomicznej (In-depth review, IDR), wdrożenia zaleceń Rady z ubiegłego roku oraz dotyczące raportu z 2018 r., w którym przedstawiono wpływ starzenia się ludności na wydatki publiczne, a więc na wydatki emerytalne, opiekę zdrowotną, opiekę długoterminową, edukację oraz wydatki na zasiłki dla bezrobotnych.

W trakcie ECOFIN minister Teresa Czerwińska rozmawiała również m.in. z ministrem finansów Francji Bruno Le Maire o jego planowanej na lipiec wizycie w Polsce oraz ministrem finansów Rumunii Eugenem Teodorovici o współpracy administracji celnych w zakresie usprawnienia i uszczelnienia odpraw granicznych.

«Powrót