«Powrót

Minister finansów Teresa Czerwińska na spotkaniach ECOFIN, Eurogrupy i spotkaniu Gubernatorów EBI

Minister finansów Teresa Czerwińska na spotkaniach ECOFIN, Eurogrupy i spotkaniu Gubernatorów EBI

Minister finansów Teresa Czerwińska na spotkaniach ECOFIN, Eurogrupy i spotkaniu Gubernatorów EBI

  • 21-22 czerwca br. w Luksemburgu minister finansów prof. Teresa Czerwińska uczestniczyła w posiedzeniu Eurogrupy w składzie poszerzonym o państwa spoza strefy euro, dorocznym spotkaniu Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz posiedzeniu Rady ECOFIN.
  • W trakcie spotkania Eurogrupy ministrowie rozmawiali o pogłębieniu Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) pod kątem przygotowania szczytu strefy euro.
  • Podczas dorocznego posiedzenia Rady Gubernatorów EBI dyskutowano m.in. o kierunkach rozwoju banku i wyzwaniach przed nim stojących.
  • Rady ECOFIN ponownie dyskutowała nad projektami dyrektywy i rozporządzeń objętych tzw. pakietem VAT „quick fix", czyli propozycjami krótkoterminowych usprawnień w obszarach VAT.

Spotkanie Eurogrupy

W trakcie spotkania Eurogrupy ministrowie rozmawiali o pogłębieniu UGW pod kątem przygotowania szczytu strefy euro. Polska, co do zasady, popiera działania, które mają na celu wzmocnienie odporności Unii Europejskiej (UE), w tym strefy euro. Zabiega też o otwartość prowadzonych prac i równe warunki dla państw non-euro.

Na spotkaniu uzgodniono, że kluczowe elementy reformy to dokończenie unii bankowej i rozwój Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Ponadto, podczas spotkania swoją autorską wizję dalszej reformy UGW przedstawiły Niemcy i Francja. Jak wszystkie propozycje dotyczące przyszłości UGW będzie ona poddana pogłębionej analizie, a finalne decyzje będą wypadkową negocjacji wszystkich państw członkowskich.

W zakresie proponowanego przez te kraje utworzenia budżetu tylko dla strefy euro, minister Czerwińska wskazywała, że cele, które Niemcy i Francja stawiają przed tym budżetem, mogą być z powodzeniem realizowane przez ogólny budżet unijny, a inicjatywa dotycząca wydzielenia osobnego budżetu nie wspierałaby ani konwergencji ani spójności w UE, dlatego Polska jest temu przeciwna. Jednocześnie dopuściła otwartość na dyskusję na temat stworzenia ukierunkowanego instrumentu przeciwdziałającego szokom asymetrycznym, który powinien być jednak otwarty dla wszystkich państw, a udział w nim powinien zależeć od ich suwerennych decyzji. Jednocześnie brak udziału nie mógłby pociągać żadnych kosztów dla nieuczestniczących państw.

Posiedzenie Rady Gubernatorów EBI

Podczas dorocznego posiedzenia Rady Gubernatorów EBI podsumowane zostały działania banku w trakcie minionego roku. Rozpatrzono również roczne sprawozdania Komitetu Audytu oraz odnowiono 5-letnią kadencję Rady Dyrektorów Banku. Gubernatorzy dyskutowali także o kierunkach rozwoju banku i wyzwaniach stojących przed EBI, w tym w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, a tym samym opuszczeniem przez ten kraj grona udziałowców banku.

Posiedzenie Rady Gubernatorów EBI było również okazją do bilateralnego spotkania prof. Czerwińskiej z prezesem banku W. Hoyerem, podczas którego omówiono współpracę EBI z Polską. W 2017 r. zaangażowanie EBI w Polsce sięgnęło bowiem 5,1 mld euro, co stawia nasz kraj na 5. miejscu pod względem wysokości wsparcia (za Włochami, Hiszpanią, Francją i Niemcami). W ramach działalności w Polsce 33 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów to środki przeznaczone na infrastrukturę, 31 proc. na wsparcie dla polskich firm z sektora MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, a 30 proc. na inwestycje w innowacje.

Posiedzenie Rady ECOFIN

Podczas posiedzenia Rada ponownie dyskutowała nad projektami dyrektywy i rozporządzeń objętych tzw. pakietem VAT „quick fix", czyli propozycjami krótkoterminowych usprawnień w kilku obszarach VAT. Polska popiera ideę uproszczenia przepisów w systemie podatku VAT, a tym samym ten pakiet. Prace nad nim będą jeszcze kontynuowane w czasie kolejnej, austriackiej Prezydencji.

Ponadto, w ramach kolejnej edycji Semestru Europejskiego, czyli cyklu koordynacji polityk gospodarczych i budżetowych państw członkowskich UE, Rada przyjęła zalecenia skierowane do poszczególnych państw. W zaleceniu skierowanym do Polski Komisja Europejska (KE) doceniła działania podejmowane przez nasz kraj w zakresie uszczelniania podatków. Ponadto, ścieżka fiskalna wskazana przez KE jest zbieżna z planami rządu w tym zakresie. Również zalecenie dotyczące reformy systemu budżetowego odpowiada priorytetom rządu, który intensyfikuje prace nad taką reformą.

Rada przyjęła także decyzje i rekomendacje ws. realizacji Paktu Stabilności i Wzrostu. Dotyczyły one zamknięcia procedury nadmiernego deficytu dla Francji oraz realizacji tzw. procedury znaczącego odchylenia przez Rumunię i Węgry, w związku z brakiem skutecznego obniżania deficytu strukturalnego.
Rada zapoznała się również z wnioskami KE i Europejskiego Banku Centralnego zawartymi w raportach konwergencji.

 

«Powrót