«Powrót

Nieformalne posiedzenie Rady ECOFIN w Wiedniu

Nieformalne posiedzenie Rady ECOFIN w Wiedniu

Nieformalne posiedzenie Rady ECOFIN w Wiedniu

  • Minister Piotr Nowak uczestniczył w dniach 7-8 września w nieformalnym posiedzeniu Rady ECOFIN br. w Wiedniu.
  • Rada ECOFIN omówiła osiągnięcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz stojące przed nim wyzwania.
  • Podczas spotkania poruszone zostały kwestie stabilności finansowej w Unii Europejskiej, w tym potencjał i ryzyka dla gospodarki związane z kryptowalutami.
  • Ministrowie dyskutowali nad możliwościami zwiększenia inwestycji unijnych oraz wspierania reform strukturalnych.
  • Podczas posiedzenia rozmawiano także nt. kwestii sprawiedliwego opodatkowania gospodarki cyfrowej.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

Pierwszego dnia obrad omówiono dotychczasowe osiągnięcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz stojące przed nim wyzwania.

Dyskutowano rolę Banku w zapewnianiu finansowania kluczowych inwestycji w UE, wspierania jej polityk oraz dobrobytu obywateli. Minister Nowak podkreślał, iż Polska postrzega EBI jako instytucję zdolną do finansowania inwestycji w państwach członkowskich UE nie tylko w czasie kryzysu finansowego, ale także odgrywającą kluczową rolę w tzw. dobrych czasach, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności gospodarek państw członkowskich, jak i realizując cele UE w państwach sąsiadujących. Dlatego Polska silnie wspiera utrzymanie przez Bank stabilności finansowej oraz najwyższego ratingu, w obliczu utraty części kapitału w momencie opuszczenia UE przez Wielką Brytanię. Z tego powodu Polska opowiada się za wzmocnieniem kapitału Banku, co pozwoli utrzymać dotychczasową skalę działalności EBI.

Stabilność finansowa w UE

Podczas kolejnej sesji ministrowie finansów i prezesi banków centralnych omówili wpływ rosnących stóp procentowych na stabilność finansową oraz potencjał i ryzyka dla gospodarki związane z kryptowalutami. W tym ostatnim zakresie rozmawiano o ewentualnej potrzebie i możliwościach działań regulacyjnych dotyczących kryptowalut oraz stosowania innowacyjnych technologii w obszarze usług finansowych. Zdaniem uczestników spotkania ramy regulacyjne powinny nie tylko prowadzić do jak najlepszego wykorzystania potencjału tych technologii, ale też zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa konsumentów.

Inwestycje unijne i wspieranie reform strukturalnych

Drugiego dnia obrad ministrowie dyskutowali nad kwestiami dotyczącymi możliwości zwiększenia inwestycji unijnych oraz wspierania reform strukturalnych, w oparciu m.in. o propozycje przedstawione przez KE w maju i czerwcu br. dotyczące ustanowienia programu InvestEU, Programu Wspierania Reform i Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji (EISI). W ramach pierwszego projektu zostaną połączone różne obecnie dostępne instrumenty finansowe UE, co ma spowodować prostsze, wydajniejsze i bardziej elastyczne finansowanie projektów inwestycyjnych. Celem drugiej propozycji jest zapewnienie wsparcia finansowego i technicznego wszystkim państwom członkowskim UE w przygotowaniu i wdrożeniu reform mających zmodernizować ich gospodarki, zwłaszcza reform w priorytetowych obszarach określonych w kontekście Semestru Europejskiego. Propozycja dotycząca EISI pozwalałby na utrzymanie odpowiedniego poziomu inwestycji publicznych w sytuacji dużego szoku asymetrycznego, przez co skutki kryzysu byłyby mniej dotkliwe dla danej gospodarki. Państwo otrzymujące wsparcie byłoby zobowiązane do inwestowania otrzymanych środków w wysokości otrzymanej pożyczki i utrzymania inwestycji publicznych na odpowiednim poziomie. Dyskusja zapoczątkowała negocjacje tych projektów, które odbędą się w najbliższych miesiącach w ramach szerszego procesu uzgadniania Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-27.

Sprawiedliwe opodatkowanie gospodarki cyfrowej

Podczas ostatniej sesji omówione zostały wyniki dotychczasowych dyskusji technicznych dotyczących ustanowienia podatku od usług cyfrowych oraz opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca. Celem ww. propozycji jest zapewnienie właściwego opodatkowania przedsiębiorstw i tym samym zapewnienie odpowiednich dochodów państwom członkowskim, co będzie służyć wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz zwiększeniu konkurencyjności na Jednolitym Rynku.

 

«Powrót