«Powrót

Nowe wymagania UE dla komitetów audytu

Nowe wymagania UE dla komitetów audytu

Nowe wymagania UE dla komitetów audytu

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk przemawia podczas konferencji dla komitetów audytu w radach nadzorczych spółek

Wsparcie członków komitetów audytu w skuteczniejszym wykonywaniu ich funkcji oraz poprawa komunikacji i współpracy między komitetami audytu a biegłymi rewidentami, regulatorami i interesariuszami to główne tematy konferencji dla komitetów audytu w radach nadzorczych spółek zorganizowanej 22 listopada 2016 r. przez Komisję Nadzoru Audytowego (KNA) oraz Bank Światowy.

Konferencja pn. „Nowe wymagania UE dla komitetów audytu: wsparcie dla Polski w dostosowaniu do nowych europejskich wymagań" odbyła się w budynku i pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie otworzył przewodniczący KNA, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk.

Wiceminister Janczyk przedstawił postępy prac nad wdrożeniem do prawa polskiego nowych przepisów unijnych z zakresu audytu (dyrektywy UE nr 2014/56/UE i rozporządzenia UE nr 537/2014). Rozwiązania te zostały przyjęte w projekcie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

Wskazał także na znaczenie komitetów audytu, których zadania zostały poszerzone oraz podkreślił jak ważną sprawą jest wzmocnienie niezależności i fachowych kompetencji komitetów audytu.

Wiesław Janczyk poinformował też o dodatkowych zadaniach stojących przed KNA, które wynikają z projektu nowej ustawy.

Na konferencji obecni byli członkowie komitetów audytu, a także członkowie rad nadzorczych, członkowie zarządów spółek, biegli rewidenci oraz przedstawiciele sektora publicznego.

Jako prelegenci wystąpiły osoby zaproszone przez KNA, a oba panele dyskusyjne moderowali członkowie Komisji Nadzoru Audytowego: Ilona Pieczyńska-Czerny i Piotr Kamiński.

Konferencja została zorganizowana dzięki dotacji szwajcarskiej w ramach środków Funduszu Szwajcarskiego na rzecz rozszerzonej Unii Europejskiej.

***

Komisja Nadzoru Audytowego (www.kna.gov.pl), której członków powołuje Minister Finansów, sprawuje w Polsce od 2009 r. nadzór nad firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami oraz ich samorządem – Krajową Izbą Biegłych Rewidentów. Obsługę KNA zapewnia Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF.

«Powrót