«Powrót

Obrady ministrów finansów UE na Malcie

Obrady ministrów finansów UE na Malcie

Obrady ministrów finansów UE na Malcie

Wspólne zdjęcie członków nieformalnego posiedzenia Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych
  • Wiceminister Piotr Nowak wziął udział w nieformalnym posiedzeniu Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych.
  • Tematem rozmów była m.in. przyszłości Unii Gospodarczej i Walutowej, zagrożenia związane z wysokim poziomem zagrożonych kredytów oraz poprawa pewności podatkowej w UE.

 
W dniach 7-8 kwietnia br. wiceminister Piotr Nowak wziął udział w nieformalnym posiedzeniu Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych w Valletcie.

Wiceminister Piotr Nowak na nieformalnym posiedzeniu rady ECOFIN rozmawia z dwoma innymi uczestnikami

Przyszłość Unii Gospodarczej i Walutowej
Ministrowie rozpoczęli obrady od rozmów o przyszłości Unii Gospodarczej i Walutowej, w oparciu o opublikowaną przez KE 1 marca br. Białą Księgę ws. przyszłości Europy. Na podstawie wyników dyskusji KE pod koniec maja br. przedstawi dokument analityczny nt. pogłębienia UGW.
 „Najważniejsza dla nas dyskusja dotyczyła przyszłości Unii Gospodarczej i Walutowej. Polska zdecydowanie opowiedziała się za spójnością UE, a nie podziałami czy dalszą integracją w podgrupach państw. Jesteśmy gotowi popierać działania, które będą służyły poprawie funkcjonowania strefy euro, bo zdrowa strefa euro, która jest partnerem gospodarczym Polski, jest korzystna dla naszego kraju." - podsumował spotkanie wiceminister Nowak.
„Mogłem przy tym zwrócić uwagę ministrów ze strefy euro na zasady, którymi uważamy, że powinniśmy się kierować, by zapewnić odpowiedni udział krajów nieposiadających wspólnej waluty w dalszym rozwoju architektury UGW. Są to zasady, które wspólnie promujemy jako państwa spoza strefy euro. Chodzi o poszanowanie zasad przejrzystości, dobrowolności i otwartości procesu reformy w stosunku do państw pozostających poza strefą euro. Kluczowe jest także zachowanie integralności Jednolitego Rynku." – dodał wiceminister.
 
Wysoki poziom zagrożonych kredytów
Ministrowie i prezesi banków centralnych omówili zagrożenia związane z wysokim poziomem zagrożonych kredytów (non performing loans). Takie kredyty pozostają w UE na historycznie wysokim poziomie (7,5% PKB UE) w porównaniu do innych jurysdykcji, np. USA (1,7%) lub Japonii (1,6%). W Europie problem dotyczy szczególnie kilku krajów, w których wskaźnik ten jest wysoki. W Polsce kształtuje się on na poziome średniej UE i wynosi ok. 7%.
 
Wspieranie inwestycji prywatnych w regionie Afryki Północnej
W trakcie sobotniej sesji ministrowie omówili możliwości wspierania inwestycji prywatnych w regionie Afryki Północnej prowadzące m.in. do ograniczenia przyczyn migracji i zapewnienia trwałego i stabilnego rozwoju gospodarczego państw pochodzenia migrantów. Przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowego i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zaprezentowali działania, które realizują w tym zakresie.
 
Poprawa pewności podatkowej w UE
Ministrowie dyskutowali także o działaniach mających na celu poprawę sytuacji w zakresie pewności podatkowej w UE. Zgodzili się, że tego rodzaju działania są konieczne z uwagi na zmieniające się modele biznesowe oraz wynikające z nich zmiany przepisów podatkowych. Zwracali uwagę na konieczność zapewnienia państwom członkowskim odpowiedniego czasu na wdrożenie nowych regulacji podatkowych oraz zapewnienia spójności z działaniami podejmowanymi na forum międzynarodowym, by zachować konkurencyjność Unii Europejskiej w odniesieniu do jej partnerów zewnętrznych.
 

«Powrót