«Powrót

Obywatelski projekt dot. uprawnień emerytalnych dla Służby Celnej

Obywatelski projekt dot. uprawnień emerytalnych dla Służby Celnej

Obywatelski projekt dot. uprawnień emerytalnych dla Służby Celnej

W związku z licznymi wystąpieniami do Ministra Finansów osób zainteresowanych projektowanymi regulacjami zawartymi w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk sejmowy nr 30), Ministerstwo Finansów (MF) przedstawia poniższe wyjaśnienia.

Aktualnie nie ma jeszcze wypracowanego stanowiska Ministra Finansów do obywatelskiego projektu ustawy. Nie został zatem przesądzony zakres uprawnień emerytalnych dla funkcjonariuszy Służby Celnej.

Jednocześnie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zobowiązała Ministra Finansów do uzgodnienia propozycji stanowiska rządu wobec projektu ustawy z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). MF 1 grudnia 2015 r. poprosiło MSWiA o ocenę projektu obywatelskiego. Przekazało także do resortu spraw wewnętrznych i administracji dane dotyczące funkcjonariuszy Służby Celnej, aby wyliczyć skutki finansowe obywatelskiego projektu ustawy. MSWiA jeszcze nie przedstawiło Ministerstwu Finansów swojego stanowiska wobec projektu wraz z oszacowaniem skutków finansowych.

Aktualnie trwają prace nad projektem stanowiska rządu do projektu obywatelskiego. W ich trakcie są brane pod uwagę również m.in. dostępne opinie i ekspertyzy związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. sygn. akt K 39/13:

  1. Ekspertyza prawna sporządzona przez Kancelarię Radcowską Chmaj i Wspólnicy, sporządzona 18 czerwca 2015 r. (plik pdf 422 KB).
  2. Opinia prawna dr hab. Marcina Wiącek z 23 czerwca 2015 r. (plik pdf 206 KB).
  3. Ekspertyza dr Agnieszki Chłoń-Domińczak z 7 lipca 2015 r. (plik pdf 2.5 MB).
  4. Analiza wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. sygn. akt K 39/13 Rządowego Centrum Legislacji z 16 czerwca 2015 r. (plik pdf 4.8 MB)
  5. Informacja prawna o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (sygn. akt K 39/13), z dnia 17 grudnia 2015 r. Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu RP Nr BL-112-240-TK/15 (plik pdf 335 KB).
«Powrót