«Powrót

OECD pozytywnie ocenia polską gospodarkę

OECD pozytywnie ocenia polską gospodarkę

OECD pozytywnie ocenia polską gospodarkę

Napis w języku angielskim na niebieskim tle
  • 19 marca 2018 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiła najnowszy raport na temat przeglądu gospodarki Polski.
  • Wskazuje w nim sukcesy naszego kraju w uszczelnianiu systemu podatkowego i ograniczaniu nierównowagi finansów publicznych.
  • OECD co 2 lata ocenia pozycję Polski w różnych obszarach. Tym razem były to: gospodarka, finanse, społeczeństwo, edukacja, zatrudnienie oraz innowacje.

W najnowszym raporcie OECD podkreślono znaczne postępy gospodarcze Polski, które zbliżają ją państw o wyższym poziomie rozwoju. Jednocześnie wskazano na wyzwania, które stoją przed naszym krajem – takie jak poprawa innowacyjności gospodarki, jakość miejsc pracy, poprawa środowiska biznesowego oraz zdrowe finanse publiczne.

Prezentacja raportu na temat przeglądu gospodarki Polski odbyła się 19 marca 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Udział w niej wzięli zastępca sekretarza generalnego OECD Mari Kiviniemi, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz wiceminister finansów Leszek Skiba, który przedstawił komentarz do raportu w kwestiach makroekonomicznych.

Wysokie tempo wzrostu PKB i dobra sytuacja na rynku pracy

Według OECD ostatnie lata w polskiej gospodarce to okres dobrej koniunktury gospodarczej. Potwierdzeniem tego jest wysokie, 4,6 proc. tempo wzrostu gospodarczego w 2017 r. – najwyższe od 2011 r. Towarzyszy temu poprawa sytuacji na rynku pracy, gdzie w ostatnich miesiącach notujemy historycznie najniższe poziomy stopy bezrobocia. Jednocześnie polska gospodarka pozostaje dobrze zrównoważona, inflacja utrzymuje się na niskim poziomie, podobnie jak stan zadłużenia państwa. Stawia to nasz kraj w pozytywnym świetle zarówno w porównaniu do gospodarek rozwiniętych, jak i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Prognozy gospodarcze na kolejne lata również pozostają optymistyczne. Głównym motorem wzrostu gospodarczego ma pozostać konsumpcja prywatna, ale towarzyszyć jej będzie wzrost eksportu oraz inwestycji. 

Skuteczna naprawa systemu podatkowego

Raport OECD wskazuje na sukcesy rządu w uszczelnianiu systemu podatkowego i ograniczaniu nierównowagi finansów publicznych. Poprawa ściągalności podatków jest jednym z kluczowych elementów, które umożliwiają realizację najważniejszego celu rządu: wspierania społecznie sprawiedliwego wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym prowadzeniu polityki budżetowej zgodnie z ograniczeniami, które wynikają z prawa krajowego i unijnego.

O raporcie OECD

OECD co 2 lata ocenia pozycję Polski w różnych obszarach społeczno-gospodarczych. Tym razem były to: gospodarka, finanse, społeczeństwo, edukacja, zatrudnienie oraz innowacje. Raporty OECD powszechnie uznaje się za obiektywne i ważne źródło informacji w zakresie sytuacji ekonomicznej i społecznej na świecie.

Do OECD aktualnie należy 35 państw, w tym Polska od 1996 r. Organizacja za swoją misję uważa promowanie rozwiązań, które mają poprawić jakość życia ludzi i stabilność gospodarczą.

Zobacz raport OECD „Economic Survey of Poland 2018" (link otwiera nowe okno w innym serwisie prowadzonym w języku angielskim)

«Powrót