«Powrót

Październikowa oferta skarbowych obligacji oszczędnościowych

Październikowa oferta skarbowych obligacji oszczędnościowych

Październikowa oferta skarbowych obligacji oszczędnościowych

Baner promujący sprzedaż obligacji oszczędnościowych – na grafice widać uśmiechniętego mężczyznę z dzieckiem w kuchni w tym napis „Zacznij pomnażać pieniądze już teraz

Od 1 października 2017 r. standardowa oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe 3-miesięczne obligacje oszczędnościowe.

Nowa obligacja oszczędnościowa o oprocentowaniu stałym i trzymiesięcznym terminie wykupu (seria OTS)

Obligacje OTS (Oszczędnościowa Trzymiesięczna Stałoprocentowa) to propozycja krótkoterminowej formy oszczędzania stanowiąca odpowiedź na preferencje części klientów detalicznych, którzy skłonni są angażować swój kapitał na bardzo krótki okres.

Obligacja 3-miesięczna zostaje wprowadzona do ciągłej sprzedaży począwszy od 1 października br. Co miesiąc oferowana będzie nowa seria, tak jak w przypadku pozostałych obligacji skarbowych. Oszczędzanie będzie można rozpocząć już od kwoty 100 zł – tyle wynosi cena jednej obligacji. Jest ona niezmienna przez cały okres sprzedaży, zatem zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

„Od 1 października standardowa oferta obligacji oszczędnościowych zostaje rozszerzona o nowe obligacje 3-miesięczne. Będą one dostępne w ciągłej sprzedaży w cyklach miesięcznych, tak jak pozostałe obligacje oszczędnościowe. Chcemy zachęcać do regularnego oszczędzania, a w ten sposób odpowiadamy na zapotrzebowanie klientów skłonnych angażować swój kapitał na krótki okres. Dodatkowo, w razie konieczności, środki przeznaczone na zakup 3-miesięcznych obligacji będzie można wycofać wcześniej – bez żadnych opłat, zachowując gwarancję zwrotu kapitału. Nowe 3-miesięczne obligacje oferujemy w październiku z atrakcyjnym oprocentowaniem w wysokości 1,50%" – komentuje Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Konstrukcja obligacji 3-miesięcznej

Krótki okres do wykupu – 3 miesiące

Obligacja OTS posiadać będzie najkrótszy okres wykupu ze wszystkich będących obecnie w standardowej ofercie obligacji – 3 miesiące od dnia zakupu.

Stałe oprocentowanie i z góry znany zysk

Oprocentowanie nowych 3-miesiecznych obligacji oszczędnościowych jest stałe, zatem już w dniu zakupu nabywca zna wysokość zysku jaki otrzyma za trzy miesiące przy wykupie. Oprocentowanie październikowej serii obligacji 3-miesiecznych o terminie wykupu w styczniu 2018 roku (OTS0118) wynosi 1,50% w skali roku.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania bez żadnych opłat

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania można skorzystać z opcji przedterminowego wykupu obligacji. W przypadku obligacji 3-miesięcznych nie ponosi się z tego tytułu żadnych opłat. Klient otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty – gwarantowane 100 zł za każdą sztukę zakupionych obligacji. Przy czym w sytuacji wcześniejszego wycofania środków odsetki nie zostaną naliczone.

Dyspozycję przedterminowego wykupu można złożyć już 7 dni po zakupie i najpóźniej 20 dni przez dniem wykupu (w odróżnieniu od 1 miesiąca przy pozostałych obligacjach z oferty).

Wykup i zamiana obligacji

Po upływie 3 miesięcy od dnia zakupu, nabywca otrzyma całą wpłaconą kwotę powiększoną o należne odsetki.

Za środki uzyskane z wykupu obligacji trzymiesięcznych (OTS) istnieje możliwość nabywania w drodze zamiany dowolnych obligacji ze standardowej oferty. W przypadku zamiany obligacji trzymiesięcznych na:

  • serie o dłuższym terminie zapadalności, czyli obligacje 2-letnie (DOS), 3-letnie (TOZ),
    4-letnie (COI) lub 10-letnie (EDO) nabywca otrzyma dodatkową preferencję w postaci niższej ceny zakupu (standardowo 99,90 zł za każdą sztukę obligacji o wartości 100 zł), co pozwoli osiągnąć jeszcze wyższy zysk;
  • obligacje 3-miesięczne (OTS) – kolejne serie – cena zamiany wyniesie 100 zł za każdą nowo nabywaną sztukę obligacji.

Pozostała oferta obligacji oszczędnościowych w październiku

Warunki emisji skarbowych obligacji oszczędnościowych w październiku br.

Oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,10% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20% dla 3-latek, 2,40% dla 4-latek oraz 2,70% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus" oprocentowane są odpowiednio 2,80% i 3,20% w pierwszym roku oszczędzania.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze (WIBOR 6M).

W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%.

Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich.

„Od kilku miesięcy widoczny jest wzrost zainteresowania obligacjami oszczędnościowymi. Łączna sprzedaż od początku roku przekroczyła już 4 mld zł. Oznacza to, że nabywcy doceniają cechy obligacji skarbowych, które w odróżnieniu od innych produktów finansowych, charakteryzują się brakiem jakichkolwiek dodatkowych warunków oraz kosztów związanych z ich posiadaniem. Rozpocząć oszczędzanie można już od 100 zł i nie ma ograniczeń odnośnie maksymalnych kwot jakie chcemy przeznaczyć na ten cel. Proces zakupu obligacji skarbowych jest szybki i prosty – obligacje można nabyć w placówkach banku PKO BP, jak również z dowolnego miejsca i w dogodnym momencie przez internet" – komentuje Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w październiku 2017 roku

Od 26 września br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany (nie dotyczy to obligacji 3-miesięcznych OTS0118).

                                       
 

Typ obligacji

 

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 października br.)

Cena sprzedaży

OTS0118

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

DOS1019

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł,
a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

TOZ1020

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,90 zł

 przy zamianie

COI1021

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

EDO1027

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

Obligacje rodzinne

ROS1023

6-letnie

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD1029

12-letnie

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

  1. półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
  2. stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić:

  • przez Internet w serwisie obligacjeskarbowe.pl,
  • w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
  • przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy,
  • poprzez konto Inteligo.

Więcej informacji:

Ministerstwo Finansów

Biuro Komunikacji i Promocji

dziennikarze@mf.gov.pl

Tel. (22) 694 36 16

PKO Bank Polski

Małgorzata Jabłońska,

Menedżer Zespołu Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim PKO BP SA

malgorzata.jablonska@pkobp.pl

«Powrót