«Powrót

Polska i Chiny zacieśniają współpracę celną

Polska i Chiny zacieśniają współpracę celną

Polska i Chiny zacieśniają współpracę celną

Szef KAS Marian Banaś i szef Generalny Administracji Celnej Chin, minister Yu Guangzhou po podpisaniu Plan Działań na lata 2017-2018 wyśmieją się podpisanym egzemplarzami dokumentu.
  • Szef KAS, wiceminister finansów Marian Banaś w dniach 13-14 maja 2017 r. przebywał w Chinach.
  • Podczas wizyty podpisano Plan Działań na lata 2017-2018, który dotyczy ułatwień w odprawach celnych.

Szef KAS Marian Banaś 13 maja spotkał się z szefem Generalnej Administracji Celnej Chin, ministrem Yu Guangzhou. Rozmawiano o możliwościach, jakie stwarza położenie Polski na trasie głównego korytarza kolejowego między UE i Chinami, m.in. o zacieśnieniu współpracy w ramach kolejowego komponentu programu UE-Chiny Smart and Secure Trade Lanes (więcej informacji o SSTL na stronie Komisji Europejskiej – link otwiera okno w innym serwisie w wersji angielskiej) oraz współdziałaniu w odprawach celnych towarów w obrocie między UE i Chinami, szczególnie pod kątem transportu kolejowego i możliwości związanych z jego dynamicznym rozwojem.

Szef KAS Marian Banaś i szef Generalny Administracji Celnej Chin, minister Yu Guangzhou w raz ze współpracownikami podczas dyskusji na temat możliwości rozszerzenia współpracy pomiędzy oboma krajami.

Tematem spotkania była także wymiana informacji o przesyłkach przewożonych między UE i Chinami oraz współpraca w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. 14 maja Marian Banaś uczestniczył w „Forum Pasa i Szlaku" oraz w panelu gospodarczym na temat polityki handlowej.

Plan Działań na lata 2017-2018

Podpisany podczas spotkania dokument nakreśla sposoby wypełnienia uzgodnień zawartych w „Memorandum o współpracy w zakresie ułatwień odpraw celnych" z czerwca 2016 r. Plan przewiduje m.in. wymianę wiedzy i informowanie o procedurach i przepisach prawnych, które dotyczą kontroli celnej, ułatwień w transporcie kolejowym, możliwego partnerstwa kluczowych oddziałów/posterunków celnych czy dalszego rozwijania komponentu kolejowego programu SSTL. Zakłada też coroczną organizację spotkań grupy roboczej koordynującej współpracę celną oraz spotkania ekspertów z wybranych dziedzin.

Szef KAS Marian Banaś i szef Generalny Administracji Celnej Chin, minister Yu Guangzhou podpisują Plan Działań na lata 2017-2018

Szef KAS przebywał w Chinach na zaproszenie ministra spraw zagranicznych ChRL oraz przewodniczącego Narodowej Komisji Rozwoju i Reform ChRL.

«Powrót