«Powrót

Polska po raz drugi wyemitowała obligacje Green Bonds

Polska po raz drugi wyemitowała obligacje Green Bonds

Polska po raz drugi wyemitowała obligacje Green Bonds

Wiceminister finansów Piotr Nowak na tle ministerialnego korytarza
  • Polska po raz drugi wemitowała tzw. zielone obligacje (Green Bonds) na inwestycje związane z ochroną środowiska.
  • Uzyskały one korzystną rentowność na poziomie 1,153%.

31 stycznia 2018 r. Polska wyceniła tzw. zielone obligacje (Green Bonds). Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie projektów prośrodowiskowych, zgodnie z zasadami określonymi w Green Bond Framework.

Duże zainteresowanie inwestorów emisją Green Bonds

Jest to już druga emisja na szybko rozwijającym się rynku Green Bonds. W grudniu 2016 r. nasz kraj jako pierwszy emitent rządowy na świecie wyemitował tzw. zielone obligacje. Środki z nich sfinansowały wydatki budżetowe na projekty z zakresu m.in. zrównoważonego rolnictwa, czystego transportu czy odnawialnych źródeł energii.

"Sukces jakim okazała się pierwsza emisja oraz duże zainteresowanie zgłaszane przez inwestorów miały duży wpływ na podjęcie decyzji o drugiej emisji. Zielone obligacje, poza oczywistymi korzyściami, które wynikają z finansowania projektów korzystnie oddziałujących na środowisko, umożliwiły Polsce poszerzenie bazy inwestorskiej. Popyt wyniósł 3,25 mld euro, co przerosło oczekiwania Ministerstwa Finansów oraz pozwoliło na podwojenie kwoty emisji z planowanych 500 mln euro do 1 mld euro. Dzięki temu uzyskano bardzo korzystne warunki wyceny obligacji – ostateczny poziom marży ponad stopę swapową wyniósł 23pb wobec wstępnie ogłoszonego poziomu ok. 35pb. Rentowność wyemitowanych 8,5-letnich obligacji ukształtowała się na poziomie 1,153%. Bardzo duży udział (ponad 40%) w emisji miały instytucje specjalizujące się w inwestycjach typu Green. Warto także podkreślić znaczący udział inwestorów z Polski (ok. 10%), co świadczy o rosnącym przekonaniu polskich podmiotów do inwestycji tzw. społecznie odpowiedzialnych" - poinformował Piotr Nowak, wiceminister finansów.

Szczegóły wyceny obligacji Green Bonds w euro

Struktura nabywców obligacji była znacznie zróżnicowana, przy czym 41% stanowili inwestorzy zorientowani wyłącznie na inwestycje w tego typu aktywa.

Większość to inwestorzy z Europy, w tym z: Francji (23,5%), Niemiec (19,0%), Wielkiej Brytanii (13,9%), Polski (9,6%), Szwajcarii (5,0%), krajów skandynawskich (4,8%), Austrii (3,9%), krajów Beneluksu (1,9%), pozostałych (8,1%). Udział inwestorów z USA wyniósł 3,5%, Bliskiego Wschodu 2,0%, a z pozostałych krajów 4,9%,

Odnotowano bardzo duży udział podmiotów zarządzających aktywami (66,5%). Udział banków wyniósł 15,9%, banków centralnych i instytucji publicznych 9,2%, instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych 7,8%, funduszy hedgingowych 0,3%, a pozostałych podmiotów 0,2%.

«Powrót