«Powrót

Polska popiera utworzenie listy krajów, które nie współpracują podatkowo

Polska popiera utworzenie listy krajów, które nie współpracują podatkowo

Polska popiera utworzenie listy krajów, które nie współpracują podatkowo

  • 7 listopada br. wiceminister finansów Leszek Skiba wziął udział w posiedzeniu Rady ECOFIN.
  • Polska poparła prace nad utworzeniem unijnej listy krajów niechętnych współpracy do celów podatkowych.

Unijna lista
Rada zapoznała się ze stanem prac nad utworzeniem unijnej listy krajów niechętnych współpracy do celów podatkowych. Wiceminister Leszek Skiba wyraził silne poparcie Polski dla tych prac. Podkreślił, że oprócz listy, ważne są odpowiednie środki o charakterze defensywnym wobec takich systemów podatkowych. Prace nad unijną listą wpisują się w podejmowane na poziomie UE działania na rzecz zwalczania oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania oraz agresywnego planowania podatkowego. Ich celem jest szybkie i pełne wdrożenie na szczeblu międzynarodowym standardów przejrzystości i wymiany informacji do celów podatkowych, dążenie do wycofania szkodliwych systemów podatkowych, zgodnie z kryteriami kodeksu postępowania w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, a także wdrożenie standardów BEPS opracowanych w OECD. Zatwierdzenie listy planowane jest na grudniowym posiedzeniu Rady ECOFIN.

Pakiet e-commerce w zakresie VAT
Ministrowie omówili tzw. pakiet e-commerce w zakresie VAT. Obejmuje on m.in. projekt zmiany dyrektyw, które dotyczą niektórych zobowiązań wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość oraz rozporządzenia w sprawie współpracy administracyjnej i zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej. Ww. projekty są kluczowym elementem Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, Strategii Jednolitego Rynku Towarów i Usług oraz Planu Działania w obszarze e-administracji (e-Government Action Plan). Polska zgodziła się z potrzebą jak najszybszego przyjęcia proponowanych rozwiązań, które są szczególnie ważne z punktu widzenia poprawy funkcjonowania jednolitego rynku, zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich oraz zapewnienia efektywnego opodatkowania sektora cyfrowego.

Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego
Komisja Europejska (KE) przedstawiła projekty aktów prawnych dotyczących przeglądu Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego, które wprowadzają m.in. zmiany w funkcjonowaniu europejskich urzędów nadzoru (European Supervisory Authorities, ESAs), zmiany regulacji dotyczących rynków instrumentów finansowych oraz prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II). Wiceminister Skiba poinformował, że Polska od początku popiera utworzenie unii rynków kapitałowych i usuwanie barier w wykorzystaniu runku kapitałowego w finansowaniu realnej gospodarki, w szczególności sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak ostatnie propozycje KE mogą prowadzić do zmiany reżimu nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz wzrostu kosztów po stronie podmiotów nadzorowanych, wzrostu biurokracji, a także do obniżenia jakości nadzoru, co będzie wbrew pierwotnym celom unii rynków kapitałowych.

Pozostałe ustalenia
KE przedstawiła stan prac w zakresie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia. Ma on służyć poprawie przepływu kapitału między państwami członkowskimi, ograniczeniu upadłości przedsiębiorstw przeżywających trudności finansowe, a także przyczynić się do ograniczenia ilości zagrożonych kredytów i zapobieżenia ich powstawaniu w przyszłości.

W trakcie posiedzenia Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawił wyniki oceny wykonania budżetu UE za 2016 r. Rekomendacja Rady odnośnie do udzielenia absolutorium KE zostanie przyjęta na posiedzeniu Rady ECOFIN w lutym 2018 r.

Rada przyjęła konkluzje w sprawie statystyk europejskich, przygotowane w m.in. w oparciu o przygotowywany co roku przez Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką (European Statistical Governance Advisory Board, ESGAB) raport ws. wdrażania statystyki europejskiej.
Ministrowie zapoznali się z wynikami dyskusji na spotkaniach G20 z udziałem ministrów finansów i prezesów banków centralnych oraz dorocznych spotkaniach MFW w Waszyngtonie w dn. 12-15 października br.

 

«Powrót