«Powrót

Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2018

Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2018

Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2018

Rada Ministrów przyjęła 26 września 2017 r. projekt ustawy budżetowej na rok 2018.

Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd pozostaje wspieranie solidarnościowej polityki społecznej i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów publicznych.

W projekcie budżetu państwa na 2018 rok zaplanowano:

 • dochody budżetu państwa: 355,7 mld zł,
 • wydatki budżetu państwa: 397,2 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 41,5 mld zł.
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 2,7 proc. PKBPodstawowe wskaźniki makroekonomiczne

 • wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.),
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3 proc.),
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej

oraz emerytur i rent (w ujęciu nominalnym o 6,3 proc.),

 • wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.).

Projekt budżetu na rok 2018 spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.Wydatki

Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu "Rodzina 500 plus"
. Uwzględniono także m.in. skutki wynikające z:

 • obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn;
 • waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7 proc.;
 • wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Polski;
 • kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego;
 • dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia,
 • finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa, w tym pakietu „Mieszkanie Plus";
 • finansowania Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.
 • dalsze podwyższenie tzw. kwoty wolnej

 Dochody

Na poziom dochodów podatkowych w 2018 r. wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2017 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy. Do działań tych należą m. in.:

 • rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego (tworzenie wyspecjalizowanych zespołów analitycznych, wdrożenie analizatorów Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), rozszerzenie stosowania JPK, wykorzystanie zaawansowanej analityki, wykorzystywanie zagranicznych źródeł danych, powstanie centralnej bazy danych dla potrzeb realizacji procedur analitycznych oraz centralizacja procesu analiz, podniesienie kompetencji ludzkich zasobów analitycznych);
 • utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej i wzrost skuteczności poboru
  i prowadzonych działań kontrolnych i karno-skarbowych (intensyfikacja walki
  w terenie z mafiami VAT-owskimi, skuteczna eliminacja tzw. słupów, skuteczne wdrożenie pakietu paliwowego, zmiana procedur kontrolnych);
 • wprowadzenie w 2017 r. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (system SENT);
 • wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) i systemu STIR przeciwdziałającego wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych;
 • uszczelnienie w obszarze podatków dochodowych w tym cen transferowych;
 • rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line;
 • opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich;
 • uszczelnienie systemu podatkowego, jeśli chodzi o obrót suszem tytoniowym poprzez objęcie krajowej produkcji tytoniu monitoringiem i nadzorem;
 • uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie wielu innych branż i kategorii towarów.

Projekt ustawy budżetowej na 2018 rok uwzględnia budżet środków europejskich,
w którym zaplanowano:

 • dochody budżetu środków europejskich: 64,8 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 80,2 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich: 15,5 mld zł.

 

«Powrót