«Powrót

Skuteczniejsze zwalczanie szarej strefy na rynku paliw płynnych

Skuteczniejsze zwalczanie szarej strefy na rynku paliw płynnych

Skuteczniejsze zwalczanie szarej strefy na rynku paliw płynnych

Grafika na której widać plik banknotów oraz element dystrybutora paliwa w tym napis

Zmniejszenie wyłudzeń podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi, co ograniczy kilkumiliardową szarą strefę na tym rynku oraz zapewni wyższe dochody z VAT do budżetu państwa, zakłada projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który rząd przyjął 24 maja 2016 r. Działania dotyczące uszczelnienia systemu podatkowego, w tym ograniczenia wyłudzeń podatku VAT, stanowią realizację exposé premier Beaty Szydło. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r.

Ile wynosi szara strefa na rynku paliw

Szara strefa w obrocie paliwami płynnymi szacowana jest na kilkanaście procent, a straty budżetu państwa na co najmniej 2,5 mld zł rocznie. W 2015 r. nieprawidłowości w podatku VAT w obrocie paliwami, stwierdzone przez kontrolę skarbową, wyniosły 5,8 mld zł. Oszustwa w podatku VAT w obrocie paliwami to główny problem rzetelnych producentów i dystrybutorów paliw, którzy odnotowują straty spowodowane nieuczciwą konkurencją ze strony firm działających w szarej strefie. Nowe rozwiązania zdecydowanie ograniczą możliwość dokonywania oszustw podatkowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym i przyczynią się do zwiększenia legalnej sprzedaży paliw oraz bezpieczeństwa ich nabywców.

Uszczelnienie poboru VAT w obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą

Obecnie wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw płynnych nie powoduje obowiązku zapłaty podatku VAT, a opodatkowaniu podlega dopiero jego odsprzedaż w Polsce, co stwarza pole do nadużyć. Po zmianach obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych zasadniczo będzie powstawał w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. Zapłacony w ten sposób podatek będzie pomniejszał podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej.

W przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw płynnych, które odbywają się z wykorzystaniem składu podatkowego lub zarejestrowanego odbiorcy, podmioty te będą płatnikiem podatku VAT.

Uszczelnienie systemu koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą

Dodatkowo projektowane zmiany w ustawie Prawo energetyczne przewidują zwiększenie wymagań dotyczących wiarygodności podmiotów, które wykonują działalność koncesjonowaną, oraz uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w procesie badania rzetelności podmiotów ubiegających się o koncesję na obrót paliwami płynnymi.

Zakłada się, że koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą przyznawane wyłącznie podmiotom, która mają siedzibę w Polsce, lub przedsiębiorstwom zagranicznym, które zarejestrowały oddział w naszym kraju i za jego pośrednictwem będą wprowadzać do Polski paliwa płynne. Pozwoli to na powiązanie obowiązku koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi ze statusem podatnika podatku VAT oraz lepszą skuteczność nadzoru organów państwa.

Uzyskanie koncesji na wytwarzanie i obrót paliwami z zagranicą ma poprzedzać dokonanie wpisu do rejestru systemu zapasów obowiązkowych.

Prawa do uzyskania koncesji na obrót paliwami z zagranicą nie otrzymają te przedsiębiorstwa, w których osoby zarządzające (członkowie zarządów, rad nadzorczych) zostały skazane prawomocnym wyrokiem, również za przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością.

Nie dla „obchodzenia" zabezpieczającej funkcji koncesji na obrót paliwami z zagranicą

W ustawie o podatku akcyzowym zaproponowano ograniczenie wykonywania funkcji usługowej przez składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców. W praktyce ma to polegać na możliwości świadczenia usług wyłącznie na rzecz podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce lub podmiotów zagranicznych, które posiadają oddział z siedzibą w naszym kraju. Rozwiązanie to będzie dotyczyć wyłącznie nabywania paliw silnikowych i nie obejmie paliw zwolnionych z akcyzy.

Aby usprawnić kontrolę wywiązywania się przez składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców z obowiązku posiadania przez ich klientów koncesji paliwowej, informacja o podmiotach, na rzecz których dokonano w danym miesiącu nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych, będzie przekazywana nie tylko prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ale również ministrowi finansów.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 sierpnia 2016 r.

«Powrót