«Powrót

Spotkanie ECOFIN w Sofii 27-28 kwietnia

Spotkanie ECOFIN w Sofii 27-28 kwietnia

Spotkanie ECOFIN w Sofii 27-28 kwietnia

Ministrowie finansów i prezesi banków centralnych państw UE rozmawiają podczas spotkania w Sofii
  • Pogłębienie Unii Gospodarczej i Walutowej oraz walka z oszustwami podatkowymi to jedne z tematów nieformalnego spotkania ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw UE, które odbyło się w Sofii w dniach 27-28 kwietnia 2018 r.
  • W spotkaniu wziął udział wiceminister finansów Piotr Nowak.

Ministrowie rozmawiali o wzmocnieniu Unii Gospodarczej i Walutowej, w tym o realizacji kolejnych etapów unii bankowej. Polska, chociaż nie jest członkiem unii bankowej, aktywnie uczestniczy w dyskusjach na ten temat. Nasz kraj zwraca uwagę na konieczność zachowania równowagi rozwiązań pomiędzy państwami, z których pochodzą banki prowadzące transgraniczną działalność na terenie UE oraz państwami, w których funkcjonują jednostki zależne tych banków.

Dyskutowano też o wzmacnianiu konwergencji (zbliżaniu poziomu rozwoju) w UE, zarówno między państwami członkowskimi, jak i wewnątrz państw – między regionami, co jest niezbędne dla dobrego funkcjonowania całej Unii. Podkreślano znaczenie unijnej polityki spójności, która powinna pozostać głównym narzędziem ułatwiającym konwergencję państw członkowskich.

Unijny rynek kapitałowy

Uczestnicy spotkania ECOFIN rozmawiali również o ograniczaniu fragmentacji rynków kapitałowych w UE. Zwracali uwagę na znaczenie dobrze funkcjonujących rynków dla finansowania gospodarki realnej i zapewnienia stabilności finansowej. Ministrowie uznają potrzebę wzmocnienia nadzoru nad rynkiem kapitałowym w UE, wyrazili jednak wątpliwości co do rozszerzania kompetencji Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Chodzi o kwestię powiązania realizacji nadzoru i ponoszenia odpowiedzialności, lepszego wykorzystania dotychczasowych ram nadzorczych oraz uwzględnienia specyfiki lokalnych rynków.

Zwalczanie oszustw podatkowych

Kolejnym tematem spotkania było usprawnienie współpracy między administracjami podatkowymi oraz poboru podatków i walki z oszustwami podatkowymi. Minister Nowak poinformował, że Polska popiera wszelkie inicjatywy służące zwiększeniu skuteczności walki z oszustwami podatkowymi, unikaniem opodatkowania oraz agresywnym planowaniem podatkowym. Wskazał, że potrzeba do tego silnej i skutecznej administracji podatkowej, która musi być lepiej przystosowana do radzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi ze zmiany modeli biznesowych. Zdaniem Piotra Nowaka zaufanie między administracjami jest kluczowe przy zacieśnianiu kontaktów i ostatecznie wpływa na sukcesy (bądź ich brak) w dzieleniu się informacjami podatkowymi, co z kolei przekłada się na dodatkowe wpływy podatkowe.

Sektor cyfrowy

Uczestnicy nieformalnego ECOFIN rozmawiali też o opodatkowaniu przedsiębiorstw, w tym gospodarki cyfrowej. Zdaniem ministra Nowaka obecne regulacje podatkowe nie obejmują w odpowiedni sposób ryzyk związanych z rozwojem nowoczesnych technologii. Rozwój sektora cyfrowego wymaga odpowiedniego rozwiązania, najlepiej globalnego, pod kątem polityki podatkowej. Dlatego Polska generalnie popiera ostatnie propozycje Komisji Europejskiej w tym zakresie, co będzie służyć zapewnieniu odpowiednich dochodów państwom członkowskim, wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz zwiększeniu konkurencyjności na jednolitym rynku. Minister Nowak zwrócił też uwagę, że rozwiązanie – aby było skuteczne – musi uwzględniać specyficzne potrzeby poszczególnych państw członkowskich.

«Powrót