«Powrót

Sprawa SK Banku - MF proponuje zmianę prawa

Sprawa SK Banku - MF proponuje zmianę prawa

Sprawa SK Banku - MF proponuje zmianę prawa

Zmiany dotyczące banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w tym usprawnienie procesu nadzoru nad rynkiem finansowym, co ma związek m.in. z upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank), zawiera projekt nowelizacji ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, który 13 stycznia 2016 r. trafił do konsultacji.

Znaki paragrafów.

Nowelizacja przyznaje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) uprawnienie, które polega na możliwości zlecenia ponownego badania wyceny zabezpieczeń wierzytelności w stosunku do wszystkich podmiotów prowadzących działalność depozytowo-kredytową. Co do zasady badanie może być obecnie zlecone przez podmiot nadzorowany w ramach realizacji wymogów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie tworzenia rezerw celowych związanych z działalnością banków i realizacji wymogów Rekomendacji S (to dokument KNF, który dotyczy dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie). Jednakże aktualnie brak jest podstaw, które umożliwiają zlecenie podmiotom nadzorowanym lub bezpośrednio wybranemu przez KNF rzeczoznawcy ponownej wyceny. Ma to miejsce nawet wówczas, gdy istnieją przesłanki pozwalające uznać, że przedkładana przez podmiot wycena jest dokonana nierzetelnie i nie odzwierciedla rzeczywistej wartości przedmiotu zabezpieczenia.

Taka sytuacja miała miejsce m.in. w przypadku SK Banku, gdzie uprawnienia KNF pozwalające na zalecenie Bankowi weryfikacji wielkości operatów szacunkowych nie spowodowały utworzenia przez Bank adekwatnego poziomu odpisów (pomimo wykazania wzrostu wartości kredytów z utratą wartości), do czego podstawą dla Banku były kolejne, budzące wątpliwości wyceny. Rekomendowane jest zatem udzielenie takiego uprawnienia organowi nadzoru.

Jednocześnie w projekcie ustawy przewidziano rozszerzenie katalogu przesłanek powołania przez KNF zarządu komisarycznego w banku, na wzór przepisów ustawy o skok. Zgodnie z przepisami art. 73 i art. 73a tej ustawy przesłankami ustanowienia zarządcy komisarycznego w kasie są:

  • powstanie groźby zaprzestania spłacania zobowiązań,
  • nieprzekazanie przez zarząd programu naprawczego,
  • nieskuteczność realizacji programu naprawczego,
  • rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa w działalności.

Zgodnie natomiast z przepisami ustawy – Prawo bankowe, katalog przesłanek powołania zarządu komisarycznego obejmuje jedynie brak przekazania przez zarząd programu postępowania naprawczego oraz nieskuteczność realizacji programu postępowania naprawczego.

Sytuacje polegające na „powstaniu groźby zaprzestania spłacania zobowiązań", jak również polegające na „rażącym lub uporczywym naruszaniu przepisów prawa w działalności", mogą mieć także miejsce w banku i organ nadzoru powinien mieć również możliwość zastosowania środka w postaci powołania zarządu komisarycznego.

Zaproponowane zmiany zmierzają ponadto do uproszczenia i skrócenia postępowania administracyjnego, które zmierza do ustanowienia zarządcy/zarządu komisarycznego. Ma to istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa środków pieniężnych klientów. Jednocześnie uproszczenie sposobu procedowania umożliwia kontrolę rozstrzygnięć organu nadzoru. 

Projekt ustawy został wysłany do resortów i organizacji skupiających banki komercyjne, spółdzielcze i kasy z prośbą o uwagi.

«Powrót