«Powrót

Wiceminister Piotr Nowak na posiedzeniu Rady ECOFIN

Wiceminister Piotr Nowak na posiedzeniu Rady ECOFIN

Wiceminister Piotr Nowak na posiedzeniu Rady ECOFIN

  • Pierwsze posiedzenie Rady ECOFIN prowadzone przez prezydencję bułgarską odbyło się 23 stycznia 2018 r. w Brukseli.
  • Celem prezydencji będzie kontynuacja prac dotyczących reformy Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) oraz zwalczanie oszustw podatkowych, unikania opodatkowania i zapewnienie sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania.
  • Polskę na spotkaniu reprezentował wiceminister finansów Piotr Nowak.

Uczestnicy siedzą przy okrągłym stole podczas posiedzenia Rady ECOFIN w Brukseli.

23 stycznia br. wiceminister finansów Piotr Nowak wziął udział w posiedzeniu Rady ECOFIN w Brukseli. Było to pierwsze spotkanie ministrów finansów od objęcia przez Bułgarię przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Prezydencja bułgarska zamierza w szczególności kontynuować prace dotyczące reformy UGW, w tym ukończenia unii bankowej. W dziedzinie opodatkowania Bułgaria skoncentruje się na zwalczaniu oszustw podatkowych, unikania opodatkowania i zapewnienia sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania.

Wytyczne w zakresie pogłębienia UGW

Ministrowie przedstawili wytyczne do dalszych prac w zakresie pogłębienia UGW w oparciu o propozycje opublikowane przez KE na początku grudnia 2017 r. Dotyczą one m.in.

  • utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego,
  • włączenia części postanowień Paktu Fiskalnego do ram prawnych UE,
  • wzmocnienia programu wspierania reform strukturalnych,
  • wsparcia krajowych programów reform strukturalnych,
  • utworzenia europejskiego ministra finansów i gospodarki oraz nowych instrumentów budżetowych dla strefy euro.

Wiceminister Nowak poparł dalsze prace dotyczące reformy UGW zgodnie z ustaleniami Szczytu Euro z grudnia 2017 r. Podkreślił potrzebę utrzymania przejrzystości tego procesu i otwartości na państwa spoza strefy euro. W odniesieniu do zmian dotyczących budżetu UE wskazał, że powinien on być nadal narzędziem stymulowania wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zatrudnienia, a polityka spójności powinna nadal służyć realizacji inwestycji i ograniczaniu różnic w rozwoju gospodarczym poszczególnych państw.
 

Propozycje legislacyjne

Komisja Europejska przedstawiła najważniejsze elementy opublikowanych 18 stycznia 2018 r. propozycji legislacyjnych, które mają zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w ustalaniu stawek VAT i stworzyć lepsze otoczenie podatkowe, korzystne dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Praca w ramach Semestru Europejskiego

W ramach kolejnej edycji Semestru Europejskiego Rada przyjęła konkluzje dotyczące Rocznej analizy wzrostu gospodarczego (ang. Annual Growth Survey 2017, AGS) i Sprawozdania ostrzegawczego na temat nierównowag makroekonomicznych (ang. Alert Mechanism Report 2017, AMR).

AGS jest kluczowym dokumentem, w którym określone są najpilniejsze priorytety gospodarcze i społeczne, na których UE i jej państwa członkowskie muszą w szczególności skupić swoją uwagę w kolejnych miesiącach.

Celem AMR jest identyfikowanie potencjalnych nadmiernych zakłóceń równowagi, które utrudniają sprawne funkcjonowanie gospodarek państw członkowskich i gospodarki UE.

Ponadto, Rada zatwierdziła zalecenie w sprawie polityki gospodarczej strefy euro, które opiera się na sporządzonej przez Komisję Europejską analizie kluczowych wyzwań dla funkcjonowania tej strefy.

Problem kredytów zagrożonych w UE

Ministrowie zapoznali się ze stanem realizacji planu działania w zakresie rozwiązania problemu kredytów zagrożonych w UE. Mimo spadku poziomu tych kredytów mogą one nadal rodzić ryzyka dla gospodarek i systemów finansowych w UE. Dalsze działania w tym zakresie przyniosą korzyści zarówno dla poszczególnych państw członkowskich, jak i UE jako całości.
 

«Powrót