«Powrót

Wicepremier Mateusz Morawiecki na spotkaniu ECOFIN w Brukseli

Wicepremier Mateusz Morawiecki na spotkaniu ECOFIN w Brukseli

Wicepremier Mateusz Morawiecki na spotkaniu ECOFIN w Brukseli

Wicepremier Mateusz Morawiecki trzyma w dłoni dzwonek podczas spotkania ECOFIN w Brukseli
  • Rada ECOFIN uzgodniła projekt dyrektywy ws. mechanizmów rozwiązywania sporów, które dotyczą podwójnego opodatkowania.
  • Ministrowie finansów UE rozmawiali też o pracach nad stworzeniem wspólnej podstawy opodatkowania przedsiębiorstw.
  • W posiedzeniu Rady w Brukseli 23 maja 2017 r. uczestniczył wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Dzięki przepisom, przewidzianym w projekcie dyrektywy, spory między państwami członkowskimi, które dotyczą interpretacji i stosowania porozumień w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, będą szybciej i efektywniej rozwiązywane. Polska poparła rozwiązania, które zwiększą pewność prawa dla inwestorów.

Wspólna podstawa opodatkowania przedsiębiorstw

Ministrowie dyskutowali o kierunkach prac nad stworzeniem wspólnej podstawy opodatkowania przedsiębiorstw, która ma być pierwszym etapem na drodze dochodzenia do konsolidacji podstawy opodatkowania. Komisja Europejska przedstawiła propozycję legislacyjną jesienią 2016 r. Jej celem jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności na jednolitym rynku, zmniejszenie kosztów i formalności związanych z dostosowaniem się do różnych systemów podatkowych państw członkowskich, a jednocześnie umożliwienie skutecznego zapobiegania unikaniu opodatkowania. Polska uznaje za celowe podejmowanie na szczeblu wspólnotowym działań zmierzających do zapewnienia, aby zyski osób prawnych były wykazywane i podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym w państwie, w którym przedsiębiorstwo faktycznie prowadzi działalność gospodarczą.

Wicepremier Mateusz Morawiecki – po prawej stronie - wraz z innymi uczestnikami w trakcie spotkania ECOFIN w Brukseli

Mimo pewnych korzyści w ujednolicaniu zasad dotyczących tego podatku, zdaniem wicepremiera Morawieckiego należy pamiętać, że podatek dochodowy jest istotnym elementem suwerenności państw członkowskich UE, która wyraża się także w realizacji krajowej polityki gospodarczej i społecznej poprzez kształtowanie podstawy opodatkowania. Ponadto podatek dochodowy bazuje na istnieniu silnego łącznika pomiędzy przedsiębiorstwem (podatnikiem) a regionem, społecznością lokalną oraz państwem, w którym jego działalność jest prowadzona. Podatki dochodowe bezpośrednio przyczyniają się do społecznego dobrobytu i finansowania potrzeb lokalnych, regionalnych i państwowych.

Pozostałe ustalenia

Rada przyjęła także konkluzje na temat postępów państw członkowskich we wdrażaniu reform, które wynikają z pogłębionych analiz (In-depth review, IDR), przeprowadzanych w ramach procedury nierównowag makroekonomicznych oraz oceny wdrażania zaleceń, skierowanych do państw członkowskich w lipcu 2016 r. (Country Specific Recommendations, CSR). Polska nie doświadcza nierównowag i nie jest objęta taką procedurą.

W trakcie spotkania ministrowie zapoznali się też z raportami dotyczącymi przepływów kapitałowych i swobody płatności oraz krajowych barier dla transgranicznych przepływów, a także informacją Komisji Europejskiej i prezydencji maltańskiej z przebiegu spotkań G20 na szczeblu ministrów finansów i prezesów banków centralnych oraz MFW i Banku Światowego, które miały miejsce w dniach 20-23 kwietnia br. w Waszyngtonie.

«Powrót