«Powrót

Zaproszenie na IV Forum Cen Transferowych 4 grudnia

Zaproszenie na IV Forum Cen Transferowych 4 grudnia

Zaproszenie na IV Forum Cen Transferowych 4 grudnia

  • „Restrukturyzacja w aspekcie cen transferowych" to wybrany przez uczestników temat kolejnego IV Forum Cen Transferowych, które odbędzie się 4 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów.
  • Zgłoszenie udziału prosimy przesłać do 26 listopada na adres e-mail: forum.tp@mf.gov.pl.

Formuła Forum
Formuła IV Forum przewiduje aktywny udział zaproszonych uczestników. Zaprezentowane i poddane pod dyskusję zostaną efekty prac trzech grup roboczych, które zostały powołane na II oraz III posiedzeniu Forum.

Omówione zostanie również zagadnienie restrukturyzacji w aspekcie cen transferowych.

Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych ma na celu wsparcie opracowania rozwiązań w zakresie cen transferowych, które będą uwzględniać zarówno interes finansów publicznych, jak też będą akceptowane przez uczestników rynku i stosowane w praktyce gospodarczej.
 

Jak wziąć udział w IV Forum Cen Transferowych
Posiedzenie robocze odbędzie się 4 grudnia br. w godz. 10.00 – 15.00 w sali 4440 w Ministerstwie Finansów (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12).

Spotkanie ma charakter otwarty, a o udziale w nim decyduje kolejność zgłoszeń. Z powodów organizacyjnych liczba uczestników Forum jest ograniczona, z uwzględnieniem jak najszerszej reprezentacji środowisk, które mogą być zainteresowane tematyką cen transferowych.

Zgodnie z komunikatem podsumowującym III FCT, wprowadzone zostały dodatkowe zasady kwalifikacji na posiedzenia Forum:

  • każdy podmiot może zgłosić wyłącznie jednego reprezentanta (zaproszenie eksperta z danego podmiotu wyczerpuje pulę miejsc w ramach zgłoszeń),
  • w przypadku większej liczby reprezentantów zgłoszonych przez ten sam podmiot, decyduje kolejność zgłoszeń lub wskazanie uczestnika przez podmiot (jeśli zgłoszenie obejmowało więcej niż jedną osobę); brak wskazania uczestnika oznacza rezygnację przez podmiot z uczestnictwa w posiedzeniu Forum,
  • kierujący pracami grup roboczych wskazują maksymalnie 2 dodatkowych reprezentantów grupy, którzy uczestniczą w kolejnym posiedzeniu (zaproszony członek grupy roboczej wyczerpuje pulę miejsc w ramach zgłoszeń dla danego podmiotu).

Prosimy o zgłoszenie udziału do 26 listopada br. na adres e-mail: forum.tp@mf.gov.pl

Prosimy także o zapoznanie się z klauzulą informacyjną (plik PDF 212 KB) oraz zamieszczenie w treści e-maila ze zgłoszeniem następującej formuły:

[1] Dla osób, które zgłaszały swój udział w posiedzeniach roboczych Forum Cen Transferowych, które odbyły się 2 lipca lub 11 września 2018 r.:

"Zgłaszam uczestnictwo w spotkaniu roboczym Forum Cen Transferowych w dniu 4 grudnia 2018 r."

[2] Dla osób, które nie zgłaszały swojego udziału w posiedzeniach roboczych Forum Cen Transferowych, które odbyły się 2 lipca lub 11 września 2018 r.:

"Zgłaszam uczestnictwo w spotkaniu roboczym Forum Cen Transferowych w dniu 4 grudnia 2018 r.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Ministerstwo Finansów  na potrzeby posiedzenia roboczego Forum Cen Transferowych w dniu 4 grudnia 2018 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Ministerstwo Finansów  w przyszłości na potrzeby dalszych działań w ramach spotkań Forum Cen Transferowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych."
 
Pobierz agendę Forum (plik PDF 200 KB)
 

«Powrót