Deregulacja usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Deregulacja usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Deregulacja usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości, oraz
  2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

  W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768), dnia 10 sierpnia 2014 r. uchylone zostały przepisy kompetencyjne dla Ministra Finansów w zakresie wydawania certyfikatów księgowych. Wyjątek stanowią przypadki opisane w art. 23 ww. ustawy deregulacyjnej, dotyczące sytuacji, gdy przed dniem wejścia w życie ustawy:

  • wszczęte zostało postępowanie w sprawie o wydanie certyfikatu księgowego (ust. 1),
  • złożony został wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy (ust. 3),
  • osoba ubiegająca się o certyfikat księgowy zaliczyła egzamin (ust. 4) lub przystąpiła do egzaminu (ust. 5).

  W pozostałych przypadkach certyfikaty księgowe nie są wydawane, a nowe wnioski nadesłane po 9 sierpnia 2014 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.09.2012 Data publikacji: 06.09.2012 14:01 Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2016 13:56
  Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Dorota Dworak Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
  Rejestr zmian