«Powrót

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za lata 2008-2009

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za lata 2008-2009

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za lata 2008-2009

Zasady sporządzania sprawozdania Rb-WS za rok 2009 pozostają bez zmian w stosunku do roku 2008.

Sprawozdania Rb-WS przesyła się – w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r. w dwóch wersjach:

1) w wersji podpisanego dokumentu na adres: Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

2) w wersji elektronicznej na adres: rbws@mofnet.gov.pl

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej - jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Przepisy prawne i materiały pomocnicze do sporządzenia „Sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych w roku 2008"

  • Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.) zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów Ministra z dnia 26 stycznia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 14, poz. 88) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 16, poz. 100), w oparciu o które jednostki sektora finansów publicznych sporządzają sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WS.

Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdania zawarte są w załączniku nr 35 do ww. rozporządzenia pod nazwą: „Instrukcja sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych".

  • Począwszy od 2008 r. przy sporządzaniu sprawozdania, wydatki strukturalne należy klasyfikować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1511).  Wydatki strukturalne to wydatki odpowiadające kategoriom interwencji funduszy strukturalnych poniesione w związku z realizacją celu (projektu, działania, zadania) – określonego i opisanego w ww. rozporządzeniu, którego tekst zamieszczono poniżej.
  • W celu ułatwienia jednostkom sektora finansów publicznych sporządzenia sprawozdania Rb-WS wg nowej klasyfikacji wydatków strukturalnych, na nowym wzorze sprawozdania, zamieszcza się poniżej następujące materiały pomocnicze przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:
    1. "Klucz przejścia dla kategorii interwencji funduszy strukturalnych - Zestawienie porównawcze" klasyfikacji wydatków strukturalnych (obowiązującej dla celów sprawozdawczych do roku 2007) i klasyfikacji kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz spójności na lata 2007-2013 (obowiązującej dla celów sprawozdawczych od roku 2008).
    2. "Linia demarkacyjna wyznaczona dla wydatków strukturalnych i finansowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej" (które zostały wyłączone z wydatków strukturalnych – z wyjątkiem wydatków w kategorii 1306 i 1310)

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 07.09.2012 Data publikacji: 07.09.2012 12:50 Data ostatniej modyfikacji: 10.02.2016 14:22
Autor: Departamet Polityki Regionalnej i Rolnictwa Osoba publikująca: Krzysztof Czerwonka Osoba modyfikująca: Adam Gochna
Rejestr zmian
«Powrót