«Powrót

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za rok 2015

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za rok 2015

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za rok 2015

Dotyczy sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb za 2015 rok przekazywanych do Ministerstwa Finansów w roku 2016.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych za rok 2015 sporządza się według następujących zasad:

Kwalifikowanie wydatków:
Dane zawarte w sprawozdaniach Rb-WSa i Rb-WSb za rok 2015, analogicznie jak w sporządzanych za lata 2007-2014, zostaną wykorzystane do weryfikacji zasady dodatkowości dotyczącej perspektywy finansowej 2007-2013, z uwzględnieniem obowiązującej dla tego okresu programowania zasady n+2.

W związku z powyższym w sprawozdaniach tych należy ująć jedynie:

  1. wydatki stanowiące wkład publiczny krajowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w ramach programów operacyjnych perspektywy 2007-2013 poniesionych w roku 2015, oraz
  2. wydatki poniesione w roku 2015 na realizację projektów finansowanych wyłącznie ze źródeł krajowych odpowiadających obszarom i kodom kategorii interwencji funduszy strukturalnych określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44 poz. 255).

Ważne:
Wydatki związane z realizacją projektów w ramach perspektywy 2014-2020 (m.in. w ramach PO WER, RPO) nie powinny być wykazywane w sprawozdaniu o poniesionych przez daną jednostkę wydatkach strukturalnych w roku 2015.
Wyłączenie tych wydatków ze sprawozdawczości Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych wynika z faktu, że dla okresu programowania 2014-2020 weryfikacja zasady dodatkowości podlegać będzie nowym zasadom określonym w art. 95 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Dodatkowo, szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji przestrzegania zasady dodatkowości w perspektywie finansowej 2014-2020 określono w pkt 2 załącznika X wyżej wymienionego rozporządzenia. Zgodnie z tym rozporządzeniem, weryfikacja zasady dodatkowości będzie polegała na wykazaniu nakładów brutto na środki trwałe instytucji rządowych i samorządowych, przy czym państwo członkowskie nie ma obowiązku wykazywania tych kwot oddzielnie dla każdej z kategorii interwencji.

Pozostałe zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań za 2015 r. pozostają bez zmian w stosunku do zasad obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdań za rok 2014.

Przepisy prawne do sporządzenia sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb:

Zgodnie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych realizując wydatki publiczne stosują dodatkową klasyfikację określającą kody klasyfikacji wydatków strukturalnych.
Sprawozdanie należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119 ze zm).
Wzory sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb - stanowią odpowiednio załączniki nr 31 i nr 32 do rozporządzenia.
Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań zostały opisane w „Instrukcji sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych" - stanowiącej załącznik nr 40 do rozporządzenia.
Obszary tematyczne i kody klasyfikacji wydatków strukturalnych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44 poz. 255).
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 19.02.2016 Data publikacji: 19.02.2016 14:12 Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2016 09:28
Autor: Mariusz Borek Osoba publikująca: Adam Gochna Osoba modyfikująca: Adam Gochna
«Powrót