«Powrót

Średnia kwota bazowa Kbk w kraju na 2015 rok

Średnia kwota bazowa Kbk w kraju na 2015 rok

Średnia kwota bazowa Kbk w kraju na 2015 rok

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż

Średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2015 rok wynosi  2.894,42 zł/mieszkańca

Zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) i podaje ją do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Zgodnie z art. 3 ust. 9 i 10 ww. ustawy średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) na rok budżetowy 2015 zostały przyjęte wielkości:

  1. Wykonane w 2013 roku dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych do 30 czerwca 2014 roku;
  2. Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2013 roku, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 26.08.2014 08:58 Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2017 11:16
Autor: Tomasz Lasoń Osoba publikująca: Tomasz Lasoń Osoba modyfikująca: Tomasz Lasoń
«Powrót