«Powrót

Notatka z LII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 23 września 2014 r.

Notatka z LII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 23 września 2014 r.

Notatka z LII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 23 września 2014 r.

Spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych, które odbyło się 23 września 2014 r., zostało poświęcone Rządowemu Programowi Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019 (dalej jako Program[1]). Spotkanie otworzyła Pani Katarzyna Szarkowska, kierująca pracami Departamentu Polityki Wydatkowej.

Prelegentami na spotkaniu byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Pani Anita Fraj-Milczarska, Naczelnik Wydziału Analiz Departamentu Porządku Publicznego oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego – Pan Andrzej Stryjek i Pan Arkadiusz Gorzkiewicz.

Pani Anita Fraj-Milczarska przedstawiła genezę Programu, jego podstawowe założenia, cele oraz przyjęte mierniki.

Realizacja Programu została zaprojektowana na czterech poziomach wdrażania:

  1. stanowiska koordynujące realizację Programu w ministerstwach i urzędach centralnych,
  2. międzyresortowe grupy robocze pod kierownictwem sekretarza lub podsekretarza stanu,
  3. Instytucja Wdrażająca, powołana przez Prezesa Rady Ministrów pod przewodnictwem Ministra Spraw Wewnętrznych,
  4. Rada Ministrów – jako organ rozpatrujący i przyjmujący sprawozdanie z realizacji Programu.

Rolę i zadania uczestników poszczególnych poziomów omówiła prelegentka. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej prezentacji (plik pdf, 884 KB).

Ministerstwo Finansów zostało wskazane jako realizator wiodący w zakresie audytu wewnętrznego w przypadku dwóch działań:

  1. analiza zapewnienia gwarancji niezależności audytorom wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych, opracowanie wniosków adekwatnych do wyników diagnozy (w tym legislacyjnych) oraz ich wdrożenie,
  2. zorganizowanie systemu wymiany doświadczeń audytorów wewnętrznych w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego zaprezentowali działania podejmowane przez ich instytucję w zakresie wdrażania Programu w CBA oraz wyniki badań dotyczących obszarów korupcji w Polsce. W szczególności zostały zaprezentowane rozwiązania wewnętrzne przyjęte w tym zakresie w CBA. Uczestnikom spotkania wskazano także obszary ryzyk, w których występuje najwięcej nieprawidłowości. Poruszane zagadnienia zostały szerzej omówione w publikacjach dostępnych na stronie internetowej CBA http://antykorupcja.gov.pl/ak/wydawnictwa-cba, w tym np. „Mapa Korupcji 2012". Prelegenci zachęcili również do skorzystania z kursów e-learningowych (https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/), które kończą się uzyskaniem certyfikatów.

Spotkanie zakończyły pytania uczestników, dotyczące m. in rozumienia pojęcia „działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa" oraz stosowania wskaźnika liczby postępowań umorzonych do liczby postępowań zakończonych.

 [1]
Uchwała Nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 (M. P. z dnia 28 kwietnia 2014 r. poz. 299).

«Powrót