«Powrót

Notatka z XLVI spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 27 marca 2014 r.

Notatka z XLVI spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 27 marca 2014 r.

Notatka z XLVI spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 27 marca 2014 r.

W ramach kontynuacji wspólnej inicjatywy Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych oraz Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska w dniu 27 marca 2014 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się kolejne spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Giebel, Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych.

Na spotkaniu omówiono zagadnienia dotyczące współpracy audytu wewnętrznego z audytem jakości podczas wykonania zadania dotyczącego audytowania obszaru bezpieczeństwa informacji.

Pani Dyrektor Agnieszka Giebel podkreśliła, że jest to kolejne spotkanie, które zostało poświęcone ważnemu wątkowi, jakim jest współdziałanie różnych służb w ramach jednej jednostki. Współpraca na rzecz danego zadania prowadzi do lepszego wykorzystania zasobów oraz minimalizacji przypadków dublowania prac.

Na wstępie prezentacji głos zabrał Pan Dariusz Galla, Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy (dalej: Urząd Skarbowy). Pan Naczelnik przedstawił ogólne ramy transformacji, jaka dokonuje się w administracji publicznej. Kierunek tych zmian wskazuje na odejście od administrowania (rozumianego najczęściej jako wykonywanie zadań wskazanych w przepisach prawa) na rzecz zarządzania organizacją, podobnego jak w podmiotach gospodarczych. Proces ten został sformalizowany ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) poprzez wprowadzenie do porządku prawnego kontroli zarządczej. Pozytywną stroną formalizacji jest standaryzacja usług, negatywną – rozbudowany proces dokumentowania. Zdaniem Pana Naczelnika, sposobem na dostosowanie się do zmian w administracji jest ewolucja – stopniowo, korzystając z procesów samooceny, jednostki ulegają zmianie. Także proces audytu bezpieczeństwa informacji został sformalizowany wprowadzeniem przepisów rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012 r.w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526.). W Urzędzie Skarbowym udało się wypracować podejście do ww. audytu, które można nazwać ewolucyjnym. Stało się to możliwe dzięki rozłożeniu obowiązków pomiędzy służby audytu wewnętrznego oraz audytu jakości, przy współpracy innych komórek urzędu.

Prezentację w tym temacie przedstawili pracownicy Urzędu Skarbowego -Pani Marzena Dąbrowska - pełnomocnik ds. zarządzania jakością oraz Pan Andrzej Pasek - audytor wewnętrzny.

Na zakończenie spotkania Pan Dariusz Galla dokonał podsumowania prezentacji, wskazując korzyści z przeprowadzonego audytu dla kierownika jednostki. Niewątpliwą korzyścią było uzyskanie zapewnienia, dotyczącego właściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce, co pozwoliło na złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na poziomie A. Natomiast, nawiązując do wątku przekształceń w administracji, wartością dodaną są pozytywne zmiany, jakie zaszły w podejściu pracowników do zrozumienia nowych mechanizmów zarządzania jednostką, w tym procesu zarządzania jakością.

 

Tytuł/y załącznika/ów:

Uszczegółowienie prezentacji (plik doc, 52,5 KB)

Prezentacja:

Współpraca audytu wewnętrznego z audytem jakości przy realizacji zadania dotyczącego obszaru bezpieczeństwa informacji (plik pdf, 221 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.04.2014 Data publikacji: 10.04.2014 13:46 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 15:16
Autor: Anna Grzechnik-Wołosiuk Osoba publikująca: Łukasz Wolin Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót