«Powrót

Prowadzenie audytu wewnętrznego – wzory informacji

Prowadzenie audytu wewnętrznego – wzory informacji

Prowadzenie audytu wewnętrznego – wzory informacji

Obowiązek pisemnego poinformowania Ministra Rozwoju i Finansów o rozpoczęciu prowadzenia audytu wewnętrznego, na podstawie art. 274 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), spoczywa na kierownikach:

 1. państwowych jednostek budżetowych, w których kwota ujętych w planie finansowym dochodów lub kwota wydatków przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł,
 2. uczelni publicznych, w których kwota ujętych w planie rzeczowo-finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł,
 3. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które nie zostały utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, w których kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł,
 4. agencji wykonawczych, w których kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł,
 5. państwowych funduszy celowych, w których kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł,
 6. jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł,
 7. jednostek sektora finansów publicznych, których kierownicy podejmą decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego,
 8. jednostek w dziale administracji rządowej, wskazanych do prowadzenia audytu przez właściwego ministra kierującego działem,
 9. jednostek podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz jednostek obsługujących organy podległe Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowane, wskazanych przez niego do prowadzenia audytu wewnętrznego.

W przypadku powstania obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce kierownik jednostki powinien poinformować Ministra Rozwoju i Finansów o rozpoczęciu prowadzenia audytu wewnętrznego niezwłocznie po zatrudnieniu audytora wewnętrznego lub podpisaniu umowy z usługodawcą.

WZÓR ROZPOCZĘCIE do pobrania (plik xlsx, 20 KB)

Jednocześnie w przypadku zakończenia prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce Ministerstwo Finansów zwraca się z prośbą o przekazanie informacji, z wykorzystaniem wzoru:

WZÓR ZAKOŃCZENIE do pobrania (plik xlsx, 20 KB)

Informację o rozpoczęciu albo zakończeniu prowadzenia audytu należy składać:

 • na adres:/bx1qpt265q/SkrytkaESP, w przypadku gdy w jednostce obowiązuje elektroniczny system obiegu dokumentów

albo

 • za pośrednictwem Platformy e-PUAP (http://www.epuap.gov.pl), postępując zgodnie z poniższą instrukcją:
  • zaloguj się na stronie e-PUAP,
  • wybierz zakładkę „Strefa urzędnika",
  • wybierz „Inne podziały spraw",
  • wyszukaj i wybierz „Pismo ogólne do podmiotu publicznego",
  • wybierz „Załatw sprawę",
  • sprawdź, czy jako nadawca („od") wskazana jest reprezentowana jednostka,
  • w polu „Ustaw/zmień adresata" wpisz Ministerstwo Finansów,
  • jako rodzaj pisma wybierz z listy rozwijalnej „Informacja",
  • w tytule pisma wpisz „Rozpoczęcie AW – pełna nazwa jednostki" albo „Zakończenie AW – pełna nazwa jednostki" (należy wpisać nazwę jednostki przesyłającej informację),
  • załącz informację o rozpoczęciu albo zakończeniu prowadzenia audytu wewnętrznego, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • wybierz „Dalej" i podpisz dokument,
  • wyślij dokument

albo

 • jako skan dokumentu na adres e-mail: koordynacjaaw@mf.gov.pl, w przypadku braku możliwości przesłania informacji w sposób opisany powyżej. W tytule wiadomości należy wpisać: „Rozpoczęcie AW – pełna nazwa jednostki" albo „Zakończenie AW – pełna nazwa jednostki".
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 06.12.2017 Data publikacji: 06.12.2017 08:43 Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2017 14:36
Autor: Małgorzata Nowicka Osoba publikująca: Wojciech Jóźwicki Osoba modyfikująca: Wojciech Jóźwicki
Rejestr zmian
«Powrót