«Powrót

Aktualności

Aktualności

Aktualności

 

logo SPPW

Podsumowanie realizacji projektu

W listopadzie 2017 r. podsumowany i ostatecznie rozliczony został projekt „Budowa zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym". 
Projekt ten realizowany był w latach 2009-2016 przez Bank Światowy w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W tym czasie udało się zrealizować wiele cennych inicjatyw, które spotkały się z przychylnym odbiorem beneficjentów. Środowisko księgowych i biegłych rewidentów (oraz ich organizacje zawodowe) jak również organy administracji publicznej odpowiedzialne za rachunkowość i rewizję finansową uzyskały dostęp do szeregu wartościowych opracowań analitycznych. Mogły też uczestniczyć w wielu konferencjach, warsztatach i szkoleniach, zyskując cenną wiedzę, kluczową z punktu widzenia strategii rozwoju samych organizacji jak też regulacji i przepisów z zakresu sprawozdawczości finansowej oraz rewizji finansowej. 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym podsumowaniem realizacji ww. projektu przygotowanym przez Bank Światowy.

Podsumowanie realizacji projektu (plik pdf 1,43 MB)
 

***

Głowne osiągnięcia projektu oraz plany na 2016 r.

Projekt „Budowa zdolności instytucjonalnych…" jest realizowany przez Bank Światowy już do 6 lat. Zapraszamy do zapoznania się z głównymi osiągnięciami projektu oraz planami, które mają zostać zrealizowane przez Bank Światowy w kończącym realizacje projektu roku 2016.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

W ramach projektu przeprowadzono:

 • szkolenia z MSSF na poziomie podstawowym i zaawansowanym dla ok. 2.000 księgowych, biegłych rewidentów oraz pracowników administracji
 • 5 międzynarodowych konferencji i szereg warsztatów promujących MSSF wśród polskich firm
 • 2 konferencje EFRAG zbierające polskie uwagi do projektów nowych standardów
 • warsztaty dla uczelni wyższych na temat nowych sposobów uczenia MSSF

Na rok 2016 przewidziano jeszcze:

 • szkolenia z MSSF dla kandydatów na biegłych rewidentów
 • wsparcie w stworzeniu platformy edukacyjnej zapewniającej biegłym rewidentom i księgowym dostęp do wiedzy na temat MSSF

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

W ramach projektu przeprowadzono:

 • szkolenia z MSRF na poziomie podstawowym dla ok. 4.200 biegłych rewidentów
 • 2 międzynarodowe konferencje promujące współpracę komitetów audytu z biegłymi rewidentami
 • szkolenia z praktycznego zastosowania MSRF dla studentów kierunków audytowych

Na rok 2016 przewidziano jeszcze:

 • szkolenia z praktycznego zastosowania MSRF dla biegłych rewidentów
 • szkolenia z usług poza-audytowych dla biegłych rewidentów
 • konferencja prezentująca nowy kształt systemu nadzoru publicznego w Polsce po roku 2016

Wsparcie instytucjonalne

W ramach projektu w latach 2010-2015 zapewniono wsparcie w następujących aspektach:

 • nowy rejestr biegłych rewidentów
 • raporty analityczne opisujące rynek usług księgowych i audytorskich
 • wsparcie dla Komisji Nadzoru Audytowego
 • polsko-angielski glosariusz pojęć z dziedziny rachunkowości, audytu, finansów i bankowości
 • stworzenie stałego punktu konsultacyjnego dla biegłych rewidentów (help-line)
 • pomoc dla uniwersytetów w modernizacji nauczania MSSF oraz w tworzeniu kierunków audytorskich

Dodatkowo na rok 2016 planowane jest jeszcze:

 • konferencja poświęcona tematyce CSR
 • wsparcie procesu egzaminowania kandydatów na biegłych rewidentów 

* * *

Nowe szkolenia w ramach projektu

W ramach zmodyfikowanej umowy ws. realizacji projektu przewidziano organizację między innymi:

 • cyklu szkoleń z zakresu MSSF dla kandydatów na biegłych rewidentów,
 • cyklu szkoleń aktualizujących wiedzę z zakresu MSSF dla osób uczestniczących w szkoleniach kompleksowych i zaawansowanych organizowanych w ramach projektu oraz dla biegłych rewidentów oraz
 • serię szkoleń dla służb podatkowych w zakresie wykorzystania sprawozdawczości finansowej przy kontrolach podatkowych.

Dodatkowo w przygotowaniu znajduje się cykl szkoleń z praktycznego wykorzystania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (w tym w oparciu o programy komputerowe), cykl szkoleń dla biegłych rewidentów z działalności poza-audytowej oraz cykl szkoleń z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSAS).

* * *

Konferencja nt roli komitetów audytu

16 stycznia 2015 roku w budynku Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się konferencja „Skuteczny komitet audytu: wzmacnianie kontroli, zarządzanie ryzykiem i poprawa sprawozdawczości finansowej". Jej celem było wsparcie komitetów audytu w realizacji ich funkcji w sposób bardziej skuteczny oraz poprawa komunikacji i współpracy między komitetami audytu a biegłymi rewidentami, organami regulacyjnymi i interesariuszami.

Wydarzenie to skierowane było przede wszystkim do: członków komitetów audytu, członków rad nadzorczych, dyrektorów finansowi oraz inwestorów, biegłych rewidentów i  prawników.

Konferencja został zorganizowana przy współudziale Komisji Nadzoru Audytowego.

* * *

Konferencja MSSF

4 grudnia 2014 roku w warszawskim hotelu Radisson zorganizowana została już 4 doroczna konferencja poświęcona tematyce MSSF. Jej celem było omówienie najważniejszych zmian w tych standardach, jakie niebawem wejdą w życie oraz skutków, jakie przyniesie to polskim spółkom stosującym te standardy.

Konferencja była współorganizowana przez Bank Światowy oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Jej grupę docelową stanowili przedstawiciele podmiotów stosujących MSSF, środowiska akademickie, biegli rewidenci oraz regulatorzy rynku. Najważniejszym omawianymi zagadnieniami były zmiany w zakresie MSSF 9, poświęconego instrumentom finansowym, a także wyzwania związane z praktycznym wdrożeniem MSSF 15.

* * *

Modyfikacja umowy ws. realizacji projektu

W dniu 6 listopada 2014 roku Ministerstwo Finansów oraz Bank Światowy podpisały aneks do umowy ws. realizacji projektu. Zgodnie z tym dokumentem okres realizacji projektu został wydłużony o rok (tj. do końca 2016 r.). Zmodyfikowano również listę działań projektu tak, aby odpowiadała ona aktualnym potrzebom beneficjentów projektu. Dzięki temu możliwe będzie skierowanie szkoleń m.in. do kandydatów na biegłych rewidentów oraz udzielenie wsparcia uniwersytetom prowadzącym zajęcia z zakresu sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej. Dodatkowo zakres tematyczny projektu został rozszerzony o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego  (IPSAS).

* * *

Konferencja konsultacyjna na temat dokumentu dyskusyjnego IASB ws. rewizji Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej

W dniu 19 listopada br. w Warszawie odbyła się konferencja konsultacyjna na temat wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) dokumentu dyskusyjnego ws. rewizji Założeń koncepcyjnych. Konferencja została zorganizowana przez Komitet Standardów Rachunkowości i Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) we współpracy z Bankiem Światowym (Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej) w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowiska akademickiego, spółek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), użytkowników sprawozdań finansowych, biegłych rewidentów oraz księgowych.

Pan Xavier Devictor, Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i Kraje Bałtyckie, podkreślił, iż standardy MSSF  odgrywają istotną rolę jako globalny język sprawozdawczości finansowej i wspierają rozwój rynków kapitałowych oraz międzynarodową współpracę handlową i inwestycyjną. W tym kontekście konferencja na temat zmian w Założeniach koncepcyjnych będących podstawą koncepcyjną dla tych standardów ma szczególnie istotne znaczenie, gdyż wymiana poglądów powinna umożliwić wypracowanie ulepszonych koncepcji w tym zakresie, co do których byłby konsensus wśród interesariuszy.

W ramach konferencji Pani Rachel Knubley, przedstawicielka IASB zaprezentowała najistotniejsze propozycje IASB dotyczące modyfikacji m.in. definicji aktywów i zobowiązań, oraz kwestie dotyczące ich ujmowania i wyceny. Pan Rasmus Sommer, przedstawiciel EFRAG omówił wstępne opinie EFRAG nt. poszczególnych kwestii poruszonych w dokumencie dyskusyjnym.

Debata z uczestnikami konferencji skoncentrowała się przede wszystkim na wątpliwościach związanych z:

- zaproponowaną zmodyfikowaną definicją aktywów (obawy dotyczyły m.in. tego, iż w bilansie mogłoby się znaleźć więcej aktywów niż jest to według dotychczasowej definicji oraz pojęcia kontroli i potencjału do generowania przyszłych wpływów korzyści ekonomicznych) oraz

- kwestią podziału na wynik finansowy oraz inne całkowite dochody (część ekspertów sugerowała m.in. wprowadzenie zakazu „recyclingu"oraz powrót do powiązaniaw Założeniach koncepcyjnych ‘innych całkowitych dochodów'z koncepcją zachowania kapitału).

Podsumowując debatę Pani Joanna Frykowska, przedstawiciel Polski w EFRAG-TEG, zwróciła uwagę, iż bardzo istotną kwestią będzie tłumaczenie zmodyfikowanych Założeń koncepcyjnych na język polski, tak aby jak najlepiej odzwierciedlić pojęcia, które funkcjonują w języku angielskim, a które są trudne do oddania w innych językach, takie jak np. stewardship czy prudence.

Na zakończenie konferencji Pani Joanna Dadacz, Przewodnicząca KSR, podziękowała uczestnikom za wyrażenie opinii na temat kształtu przyszłych Założeń koncepcyjnych, które będą podstawą dla IASB do opracowywania nowych standardów lub zmiany istniejących. Jednocześnie wyraziła przekonanie, iż konferencja miała ogromny walor edukacyjny i zachęciła uczestników do przekazywaniaszczegółowych uwag nt. omawianego dokumentu do EFRAG, IASB oraz KSR.

* * *

Warsztaty MSSF

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapowiedzią  Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej (CFRR) (link otwiera nowe okno w innym serwisie) (wiedeński oddział Banku Światowego) po wakacyjnej przerwie wznawia cykl warsztatów poświęconych Międzynarodowym Standardom Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Warsztaty te kierowane są do regulatorów rynków finansowych oraz przedstawicieli podmiotów gospodarczych, które sporządzają swoje sprawozdania finansowe w oparciu o MSSF lub też są użytkownikami takich sprawozdań (inwestorzy instytucjonalni).

Podstawowym celem powyższych warsztatów jest zwiększenie zaangażowania polskich interesariuszy w proces tworzenia MSSF.

Warsztaty prowadzone w języku angielskim przez ekspertów CFRR obejmować będą m.in. prezentacje ekspertów EFRAG, polskich spółek notowanych oraz polskich firm działających na rynku usług księgowych i audytorskich.

Niewątpliwą zaletą warsztatów będzie możliwość: bezpośredniego kontaktu z ekspertami tworzącymi MSSF oraz zapoznania się dzięki temu z najnowszymi propozycjami zmian do MSSF na etapie, na którym istnieje znacząca szansa realnego wpływu na ostateczny kształt standardów.

Dzięki wsparciu udzielonemu ze środków SPPW (link otwiera nowe okno w innym serwisie) udział w warsztatach jest bezpłatny.

Planowane daty warsztatów to:

×  17 października 2013 r.,

×  8 listopada 2013 r.,

×  17 lub 18 grudnia 2013 r. (ostateczna data zostanie potwierdzona w najbliższym czasie).

Na powyższych warsztatach są jeszcze wolne miejsca. Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kierowania zgłoszeń na adres mailowy michal.bareja@mf.gov.pl. Ze względów logistycznych liczba miejsc jest ograniczona, a o akceptacji decydować będzie przynależność do grupy docelowej oraz kolejność zgłoszeń.

* * *

Rekrutacja ekspertów z dziedziny rachunkowości

Bank Światowy prowadzi rekrutację ekspertów z dziedziny rachunkowości, których zadaniem będzie przygotowanie opracowania zawierającego analizę przepisów krajowych i międzynarodowych, analizę dostępnej literatury z uwzględnieniem informacji praktycznych, szczegółowe propozycje zmian do przepisów krajowych w zgodzie z przepisami prawa UE, w tym z dyrektywą 2013/34/UE, regulujących trzy obszary: instrumenty finansowe, dowody księgowe i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, połączenia jednostek gospodarczych.

Poniżej linki do strony internetowej Banku Światowego, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o rekrutacji:

ogłoszenie PL (link otwiera nowe okno w innym serwisie)
ogłoszenie ENG (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

* * *

Warsztaty MSSF

W związku z realizację projektu „Budowa zdolności instytucjonalnych…" w dniach 14 marca, 9 i 25 kwietnia, 20 maja oraz 6 czerwca 2013 roku w Bank Światowy zorganizował warsztaty, których celem było ugruntowanie wiedzy na temat MSSF wśród regulatorów rynków finansowych oraz przedstawicieli podmiotów gospodarczych, które sporządzają swoje sprawozdania finansowe w oparciu o MSSF lub też są użytkownikami takich sprawozdań, oraz zwiększenie udziału tych grup w procesie tworzenia oraz przeglądu MSSF i założeń koncepcyjnych.

Warsztaty odbyły się w siedzibie Ministerstwa Finansów.

Główne tematy poruszone podczas warsztatów to:

 • kwestie związane z prawidłowym stosowaniem standardów (zidentyfikowane w raporcie KNF),
 • jpriorytety związane z zapewnieniem prawidłowego stosowania MSSF (określone w raporcie ESMA),
 • nowe oraz zrewidowane MSSF, które będą stosowane do sprawozdań finansowych sporządzanych za lata 2013 i 2014 (MSSF 10, 11, 12, 13 oraz MSR 19),
 • propozycje nowych standardów i zmian do standardów, które mają być stosowane do sprawozdań finansowych za lata 2015 i 2016 (MSSF 9 oraz MSSF nt uznawania przychodów),
 • propozycje nowych standardów i zmian do standardów, które mają być stosowane do sprawozdań finansowych za lata przypadające po 2016 (leasing), jak również propozycja dotycząca zmiany założeń koncepcyjnych.

Powyższy cykl warsztatów będzie kontynuowany po przerwie wakacyjnej.

* * *

Konferencja na temat komitetów audytu

Uprzejmie informujemy, że 10 stycznia 2013 r. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Komitety audytu: kluczowe ogniwo w procesie sprawozdawczości finansowej i audytu", organizowana w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Bank Światowy we współpracy z Komisją Nadzoru Audytowego.

Konferencja skupi się na praktycznych aspektach funkcjonowania komitetów audytu i stojących przed nimi wyzwaniami w skali krajowej i międzynarodowej.

 

* * *

Konferencja na temat MSSF

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym" wdrażanego przez Bank Światowy w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w dniu 6 grudnia 2012 roku odbyła się konferencja poświęcona tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (w szczególności zaś kwestiom poświęconym wycenie i utracie wartości aktywów oraz kierunkom prac IASB w najbliższych latach).

Osoby zainteresowane powyższą tematyką zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi na konferencji prezentacjami:

* * *

W marcu 2012 roku odbyła się seria spotkań konsultacyjnych, podczas których przedsiębiorcy mogli wskazać różnice w prawie bilansowym i podatkowym, które są dla nich szczególnie obciążające lub problematyczne w praktycznym stosowaniu.

W styczniu 2012 roku Bank Światowy rozpoczął prace nad przygotowaniem raportu na temat możliwości zbliżenia prawa podatkowego i bilansowego, które mogłoby się przyczynić do redukcji obciążeń administracyjnych (zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw).

* * *

Od października 2011 roku w Ministerstwie Finansów prowadzone są specjalistyczne warsztaty omawiające najnowsze zmiany wprowadzane w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Warsztaty te prowadzone są przez ekspertów Banku Światowego oraz Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB). Poniżej możecie Państwo znaleźć materiały szkoleniowe:


2 grudnia 2011 roku:
× MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe
× MSSF 13 Wycena w wartości godziwej


26 października 2011 roku:
× Założenia koncepcyjne
× MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia
× MSSF 13 Wycena w wartości godziwej

* * *

W kwietniu 2011 roku rozpoczynają się szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Będą one miały charakter modułowy:

I Wprowadzenie do tematyki Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
1 dzień zajęciowy (6 godz. lekcyjnych) - kwiecień 2011 – kwiecień 2012;
II Planowanie oraz przeprowadzenie badania
3 dni zajęciowe (24 godz. lekcyjne) - czerwiec 2011- grudzień 2013;
 III Raportowanie na bazie MSRF
1 dzień zajęciowy (8 godzin lekcyjnych) – kwiecień 2011- grudzień 2013;
 IV Powtórka oraz zastosowanie MSRF w studium przypadku
1 dzień zajęciowy (8 godzin lekcyjnych) – styczeń 2013 - grudzień 2014
Szkolenia te skierowane są do wszystkich czynnych zawodowo biegłych rewidentów a udział w nich jest nieodpłatny oraz zaliczany do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Chęć uczestnictwa można zgłaszać za pośrednictwem wytypowanych oddziałów regionalnych KIBR. Więcej informacji na stronie www.kibr.org.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie)


* * *


W dniu 22 września 2010r. w Ministerstwie Finansów odbył się organizowany przez Bank światowy warsztat skierowany do członków Komisji Nadzoru Audytowego oraz pracowników biura KNA. Podczas warsztatu swoje doświadczenia, oraz najlepsze stosowane praktyki prezentowali przedstawiciele organów nadzoru publicznego z Niemiec, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii.

W dniach 1-2 września 2010r. w warszawskiej siedzibie Banku Światowego odbył się warsztat poświęcony zastosowaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej do kształtowania polityki ostrożnościowej banków oraz do innych regulacji skierowanych do podmiotów działających na rynku usług finansowych. Warsztat prowadzony przez przedstawicieli niemieckiego regulatora rynku usług finansowych skierowany był do ekspertów Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowego Banku Polskiego.


* * *

W kwietniu i maju 2010 w Ministerstwie Finansów oraz w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu technik legislacyjnych (komponent 5 projektu). Przeszkolonych zostało ponad 60 osób zajmujących się tworzeniem prawa bilansowego oraz uchwał organów samorządu zawodowego.


* * *

W dniach 15-16 grudnia 2009 r. w Wiedniu odbył się pierwszy warsztat na poziomie regionalnym poświęcony systemowi nadzoru publicznego oraz systemowi zapewniania jakości badania sprawozdań finansowych (komponenty 1 oraz 2 projektu). Zidentyfikowane zostały na nim obszary wspólnego zainteresowania, w których możliwe jest współdziałanie wszystkich krajów zaangażowanych w program szwajcarski. Do najważniejszych należą:

 • warsztaty dla członków organów nadzoru publicznego (nt. sposób działania systemu nadzoru w krajach unijnych i Szwajcarii), oraz stała wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania organów nadzoru.
 • szkolenia, wizyty studyjne oraz staże w organach nadzoru krajów członkowskich UE dla inspektorów oraz udostępnienie systemu informatycznego wspierającego inspekcje oraz metodologii prowadzenia kontroli jakości w firmach audytorskich,
 • modernizacja rejestrów biegłych rewidentów i firm audytorskich.

* * *

W dniu 11 grudnia 2009 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym". W jej trakcie podpisano Umowę w sprawie Projektu między stroną szwajcarską i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, oraz umowę w sprawie Realizacji Projektu między Ministerstwem Finansów i Bankiem Światowym.
W sposób szczegółowy przedstawiono również podstawowe wyzwania przed jakimi stoi obecnie sektor rachunkowości i rewizji finansowej w Polsce, oraz zaplanowane w ramach projektu działania, które wychodzą naprzeciw wspomnianym potrzebom.
Poniżej znajdziecie Państwo prezentacje które wygłoszono podczas konferencji i informację prasową.

* * *

W dniu 1 września 2009r. Państwowy Sekretariat do Spraw Ekonomicznych Konfederacji Szwajcarii ostatecznie zatwierdził Kompletną Propozycję Projektu „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym, w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym".


* * *

W dniu 15 lipca 2009 r. Kompletna Propozycja Projektu została pozytywnie oceniona przez Krajową Instytucję Koordynującą, która przekazała ją stronie szwajcarskiej, rekomendując projekt do dofinansowania w ramach SPPW.


* * *

W dniu 26 czerwca 2009 r. złożona przez Instytucję Realizującą Kompletna Propozycja Projektu po przejściu ceny formalnej i merytorycznej została zaakceptowana przez Instytucję Pośredniczącą i przekazana do Krajowej Instytucji Koordynującej.


* * *

W dniu 21 kwietnia 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Szwajcarii, działające poprzez Państwowy Sekretariat do Spraw Ekonomicznych (SECO) zaakceptowało Zarys Projektu, co pozwoliło Instytucji Realizującej na przystąpienie do opracowania Kompletnej Propozycji Projektu (KPP). W dniu 18 czerwca br. Bank Światowy złożył KPP, która uzyskała pozytywną ocenę Instytucji Pośredniczącej i została przekazana do Krajowej Instytucji Koordynującej.
Zarys Projektu uzyskał pozytywną rekomendację Krajowej Instytucji Koordynującej, a następnie został przekazany stronie szwajcarskiej w dniu 2 kwietnia 2009r. Przekazanie Instytucji Realizującej wniosku o przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu uzależnione będzie jednak od decyzji Darczyńców w tej sprawie.


* * *

W dniu 19 marca 2009 r. Zarys Projektu „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym, w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym" po ocenie formalnej oraz merytorycznej został przekazany przez Instytucję Pośredniczącą - Ministerstwo Finansów do Krajowej Instytucji Koordynującej, której rolę pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.09.2012 Data publikacji: 10.09.2012 15:58 Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2018 13:07
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
«Powrót