«Powrót

O projekcie

O projekcie

O projekcie

Jednym z projektów realizowanych w ramach w SPPW (obszar tematyczny Poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach priorytetu Sektor prywatny), na który przeznaczono środki pomocowe w wysokości 10 mln CHF, jest projekt Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym.
Ministerstwo Finansów zostało wyznaczone na Instytucję Pośredniczącą dla tego projektu i będzie odpowiedzialne za efektywność i prawidłowość jego wdrażania. Rolę Instytucji Realizującej powierzono Bankowi Światowemu.
Przewiduje się, że projekt będzie realizowany w latach 2009 – 2016 i obejmować będzie następujące działania:

1. Wdrożenie systemu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami
Działania projektowe w tym zakresie mają pomóc Polsce we wdrożeniu systemu nadzoru publicznego nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta. Oprócz bezpośredniego wsparcia nowoutworzonej Komisji Nadzoru Audytowego przewidziany jest szereg szkoleń dla członków KNA oraz działających w imieniu KNA inspektorów. Ważną częścią projektu będą również działania podejmowane na poziomie regionalnym, gdzie w ramach staży, wizyt studyjnych i regularnych warsztatów możliwe będzie uzyskanie informacji na temat praktycznych zagadnień funkcjonowania systemów nadzoru publicznego w takich krajach jak Wielka Brytania, Niemcy czy Szwajcaria.

2. Pomoc w modyfikacji systemu zapewnienia jakości dla biegłych rewidentów
Program zakłada zapewnienie stosownego wsparcia dla systemu zapewniania jakości badania sprawozdań finansowych, który działa w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów (KIBR). Oprócz zapewnienia specjalistycznego programu komputerowego wspierającego prowadzenie inspekcji oraz pomocy w opracowaniu szczegółowej metodologii, na której opierać się będą inspekcje, projekt przewiduje szereg szkoleń dla inspektorów i wizytatorów. Ponadto dla inspektorów i członków Krajowej Komisji Nadzoru – organu KIBR - przewidziane są staże i wizyty studyjne. Całość działań w tym zakresie zostanie uzupełniona komponentem międzynarodowym – spotkania na poziomie regionalnym ułatwią wymianę najlepszych praktyk oraz ściślejszą współpracę między organizacjami samorządu zawodowego biegłych rewidentów.

3. Poprawa relacji pomiędzy rachunkowością a podatkami
Opracowywany w ramach tego działania raport ma pomóc w zidentyfikowaniu tych obszarów, w których możliwe jest zbliżenie obowiązujących obecnie przepisów bilansowych i podatkowych. Powinno to w efekcie doprowadzić do zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla podmiotów gospodarczych. Dodatkowo zakłada się zorganizowanie szkoleń dla pracowników aparatu skarbowego nakierowanych na pracę na danych pochodzących ze sprawozdań finansowych.

4. Budowanie zdolności instytucjonalnych w obszarze sprawozdawczości finansowej
Działanie to zakłada zorganizowanie szeregu szkoleń z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Udział w tych szkoleniach wezmą księgowi (zapraszani za pośrednictwem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce), biegli rewidenci (zapraszani za pośrednictwem KIBR) oraz przedstawiciele administracji publicznej zajmujący się tworzeniem i egzekwowaniem prawa bilansowego. Program szkoleń zakłada organizowanie przez najbliższe 5 lat szkoleń ogólnych, kompleksowo prezentujących MSSF oraz szkoleń na poziomie zaawansowanym, koncentrujących się na zagadnieniach szczególnie złożonych (instrumenty finansowe, konsolidacja sprawozdań finansowych, połączenia jednostek itp.).

5. Doskonalenie ram regulacyjnych rachunkowości i zapewnienie ich przestrzegania
W ramach tego komponentu projektu zakłada się przeprowadzenie szeregu analiz, które mają być zakończone prezentacją szczegółowych raportów przedstawiających obecną sytuację na rynku usług księgowych. Czerpana z tych raportów wiedza pomoże w lepszym dopasowaniu tworzonego prawa bilansowego do oczekiwań i potrzeb podmiotów, które je stosują. Przewiduje się również zorganizowanie szeregu szkoleń z zakresu technik legislacyjnych dla pracowników administracji publicznej oraz pracowników organizacji zawodowych księgowych i biegłych rewidentów. Dzięki temu nowotworzone przepisy prawa oraz uchwały organizacji zawodowych powinny być pisane językiem możliwie prostym i zrozumiałym.

6. Monitoring i ocena, w tym aktualizacja raportu ROSC Rachunkowość i Rewizja Finansowa
W związku z tym działaniem Bank Światowy dwukrotnie powtórzy prowadzone przez siebie badania naszego systemu w obszarze rachunkowości i rewizji finansowej, co zgodnie z intencjami instytucji zaangażowanych w projekt powinno zobrazować w sposób kompleksowy zmiany jakościowe tego systemu, zachodzące w wyniku wdrażania niniejszego projektu, oraz innych działań podejmowanych obecnie w tym obszarze.

7. Specjalistyczne kursy języka angielskiego dla ekspertów w dziedzinie sprawozdawczości finansowej
Już obecnie znaczna część prawa bilansowego jest tworzona na poziomie międzynarodowym. Aby mieć wpływ na kształt ostatecznych rozwiązań należy podejmować aktywne działania na różnych forach. W ramach tego komponentu projektu zakłada się zorganizowanie szkoleń z języka angielskiego, przeznaczonych dla krajowych ekspertów z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej, które mają umożliwić większy udział przedstawicieli Polski w pracach organizacji międzynarodowych zaangażowanych w tworzenie prawa bilansowego oraz w pogłębionej analizie przygotowywanych przez nie nowych rozwiązań.

8. Przyjęcie i wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF)
W związku z planowanym przyjęciem Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej od porządku prawnego Unii Europejskiej, standardy te w najbliższej przyszłości staną się obowiązujące dla polskich biegłych rewidentów. W związku z tym w ramach niniejszego projektu zakłada się zorganizowanie szkoleń, które zgodnie z planem mają objąć wszystkich czynnych zawodowo biegłych rewidentów. Organizowane na przestrzeni 5 najbliższych lat szkolenia będą prowadzone w kilku miastach na teranie Polski i mają przybliżyć biegłym rewidentom MSRF. Dodatkowo planowane jest też przygotowanie programu komputerowego do wspomagania prowadzenia badania sprawozdań finansowych, przeznaczonego dla małych i średnich podmiotów audytorskich, opartego na MSRF.

9. Wsparcie dla systemów ciągłego doskonalenia zawodowego dla osób zajmujących się zawodowo rachunkowością
W związku z faktem, że zarówno SKwP jak i KIBR rozważają możliwość wprowadzenia systemów doskonalenia zawodowego dla swoich członków opartego na systemie e-learning, projekt zakłada stosowną pomoc dla tych organizacji w zakresie opracowania szczegółowych programów szkoleń oraz rozwiązań systemowych w tym zakresie.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.09.2012 Data publikacji: 10.09.2012 15:56 Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2018 13:01
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
Rejestr zmian
«Powrót