«Powrót

15 lat instytucji bezpieczeństwa finansowego w Polsce

15 lat instytucji bezpieczeństwa finansowego w Polsce

15 lat instytucji bezpieczeństwa finansowego w Polsce

Przedstawiciele instytucji publicznych, sektora prywatnego oraz świata nauki spotkali się 19 września br. w Ministerstwie Finansów z okazji 15-lecia utworzenia Polskiej Jednostki Analityki Finansowej. Pierwszy polski akt prawny, który regulował kompleksowo problematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy to ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Był on podstawą do powołania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz utworzenia w 2001 struktury Polskiej Jednostki Analityki Finansowej.

Minister finansów Paweł Szałamacha podkreślił, że dyskusja dotycząca walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu jest w ostatnim czasie szczególnie dynamiczna, co znajduje odzwierciedlenie na posiedzeniach Rady ECOFIN. Spotęgowały ją różne zdarzenia na poziomie międzynarodowym - akty terrorystyczne na całym świecie, a zwłaszcza na terenie Unii Europejskiej, działania tzw. Państwa Islamskiego i związany z nimi problem finansowania terroryzmu. To także ujawnione w pierwszej połowie tego roku tzw. papiery panamskie, odsłaniające kulisy funkcjonowania rajów podatkowych, wykorzystywania ich do prania pieniędzy i obchodzenia przez podmioty prywatne przepisów podatkowych, które obowiązują w krajach pochodzenia kapitału.

Minister Szałamacha wskazał, że jednym z priorytetów polskiej polityki wewnętrznej jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, w tym bezpieczeństwa finansowego. Zaznaczył, że działania podejmowane przez Polskę w obszarze walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu mają ogromne znaczenie dla oceny wiarygodności polskiej gospodarki, stabilności sektora finansowego, a przez to całego wizerunku państwa. W jego ocenie podjęte działania ustawodawcze oraz organizacyjne, a w szczególności powołanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej ze wspierającą go jednostką, umożliwiły w Polsce proces utworzenia jednolitego i spójnego systemu walki z procederem prania pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Ponadto dostosowały polskie prawo do standardów międzynarodowych obowiązujących w tej dziedzinie.

Profesor dr hab. Ewa Gruza zauważyła, że przemianom ulega przestępczość, która powoduje konieczność wyprania środków finansowych - zarówno w zakresie przedmiotu działania jak i stosowanych metod popełniania przestępstw. Dlatego – jej zdaniem – niezbędne są zmiany, które zapewnią, że kolejne 15 lat działalności GIIF będzie równie owocne jak poprzednie. Istotnym elementem na przyszłość będzie także uzyskanie wsparcia, między innymi dla GIIF, wiedzą i badaniami świadczonymi przez ośrodki naukowe zajmujące się analizą przestępczości.

15 lat działalności GIIF to nie tylko okazja do spoglądania w przeszłość, ale również do dyskusji na temat przyszłości systemu walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w Polsce – podkreślił Generalny Inspektor Informacji Finansowej Wiesław Jasiński. Zwrócił uwagę na wyzwania, przed jakimi stoi obecnie Polska Jednostka Analityki Finansowej – w szczególności potrzebę opracowania nowej ustawy w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz implementacji przepisów tzw. IV Dyrektywy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wskazał również na potrzebę współpracy pomiędzy aktorami krajowego sytemu w obszarze opracowania nowych rozwiązań w tym zakresie.

 

W dyskusji o 15-leciu funkcjonowania Polskiej Jednostki Analityki Finansowej, jej roli, zadaniach, jak też współpracy z perspektywy innych organów i instytucji głos zabrali także pierwszy Generalny Inspektor Informacji Finansowej (piastujący to stanowisko w 2001 r.) mecenas Ireneusz Wilk, I zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, p.o. zastępcy Komendanta CBŚP mł. insp. Adam Cieślak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak, prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz oraz goście zagraniczni: przewodniczący Komitetu MONEYVAL Rady Europy, szef Jednostki Analityki Finansowej Liechtensteinu Daniel Thelesklaf, przedstawiciel Grupy Egmont, szef Jednostki Analityki Finansowej Węgier Gabor Simonka oraz przedstawiciele Polskiej Jednostki Analityki Finansowej.

Podczas uroczystości uhonorowano medalami i dyplomami osoby zasłużone dla Polskiej Jednostki Analityki Finansowej.

«Powrót