«Powrót

Budżet 2016 trafi pod obrady Sejmu

Budżet 2016 trafi pod obrady Sejmu

Budżet 2016 trafi pod obrady Sejmu

Bezpieczny, stabilny, a także realizujący zapowiedzi rządu – taki jest projekt budżetu na 2016 rok, który przyjęła Rada Ministrów. Projekt zakłada, że dochody państwa wyniosą blisko 314 mld zł, wydatki – ponad 368 mld a deficyt budżetu państwa nie przekroczy 54,7 mld zł . Opracowując budżet założono, że wzrost PKB w ujęciu realnym wyniesie 3,8 proc. a średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7 proc.
 

Infografika prezentująca założenia budżetu państwa na 2015 rok.

W 2016 r. wydatki z budżetu to nie tylko program 500+, to także jednorazowe dodatki dla emerytów i rencistów w kwocie 1,4 mld zł, które będą wypłacone na wiosnę, czyli w I kwartale 2016 r. Budżet na 2016 r. trzyma deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 2,8 proc. PKB na koniec 2016 r." – powiedział minister finansów Paweł Szałamacha.

W projekcie ustawy zaplanowano:

 • dochody budżetu państwa w wysokości 313.788.526 tys. zł,
 • wydatki budżetu państwa 368.528.526 tys. zł,
 • deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 54.740.000 tys. zł.

Projekt ustawy budżetowej na 2016 r. uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

 • dochody w wysokości 62.400.147 tys. zł,
 • wydatki w wysokości 71.640.528 tys. zł,
 • ujemny wynik budżetu środków europejskich w wysokości 9.240.381 tys. zł.

Na wzrost dochodów budżetu państwa w 2016 r. wpływać będą czynniki makroekonomiczne oraz efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych:

 • wzrostu PKB w ujęciu realnym o 3,8 proc.,
 • średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych- 1,7 proc.,
 • nominalnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 3,6 proc.,
 • wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej- 0,8 proc.

Najistotniejszymi zmianami podatkowymi, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w 2016 r. będą m.in:

 • wprowadzenie podatku od niektórych instytucji finansowych,
 • wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych.

Dodatkowo, na poziom dochodów budżetu państwa w 2016 r. pozytywnie wpłynie wpłata z tytułu opłat jednorazowych wynikających z wpływów zadeklarowanych przez uczestników aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 i 2600 MHz w wysokości 9,2 mld zł. W 2016 r. przewiduje się dochody z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości 3,2 mld zł. Dywidendy i wpłaty z zysku zaplanowano w wysokości 4,8 mld zł, a wpływy z cła w wysokości 3,0 mld zł.

W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. zapewniono finansowanie Programu „Rodzina 500+" jako priorytetu rządu. Program aktywnie wspiera politykę prorodzinną, a jego celem jest przede wszystkim pomoc rodzinom wychowującym dzieci oraz przeciwdziałanie spadkowi demograficznemu w Polsce przez przyznanie im nowego świadczenia wychowawczego.

Ponadto przewiduje się m.in.: zwiększenie o ponad 2 mld zł wynagrodzeń dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte tzw. „zamrożeniem" wynagrodzeń, jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne (łącznie ponad 1,4 mld zł), dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego w kwocie ponad 0,9 mld zł, podniesienie wydatków na obronę narodową do 2 proc. PKB, tj. o blisko 3 mld zł więcej w stosunku do 2015 r.

Prognozuje się deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 2,8 proc. PKB na koniec 2016 r.

«Powrót