«Powrót

Dobry dla Polski początek prac nad budżetem UE na rok 2017

Dobry dla Polski początek prac nad budżetem UE na rok 2017

Dobry dla Polski początek prac nad budżetem UE na rok 2017

20 lipca 2016 r. na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich (COREPER) przyjęto porozumienie państw członkowskich wobec projektu budżetu Unii Europejskiej na rok 2017. To pierwszy etap procedury budżetowej, która w następnej kolejności obejmie wypracowanie stanowiska przez Parlament Europejski, a potem negocjacje Rady z Parlamentem.

Dla Polski istotne w trakcie negocjacji było wypracowanie takich rozwiązań, które zapewnią odpowiednie środki w budżecie UE na przyszły rok, pozwalające zarówno na sprostanie nowym wyzwaniom stojącym przed UE, jak i na pełną realizację dotychczasowych polityk unijnych, głównie polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej.

Wobec aktywnej postawy Polski, największego beneficjenta budżetu UE, a także innych beneficjentów budżetu, udało się zminimalizować presję na zmniejszenie środków w polityce spójności. Wydatki dla regionów najuboższych UE pozostały bez zmian w porównaniu do projektu Komisji Europejskiej, zaś zmiany w zakresie Funduszu Spójności ograniczono do minimum. Udało się także znacznie zmniejszyć ograniczenia środków w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zagwarantowano także środki na zapobieganie kryzysom, które są u granic UE, zarówno południowych, jak i wschodnich. W budżecie UE na rok 2017 przewidziano ponad 5 mld euro na reagowanie na kryzys migracyjny, z czego w znacznej części na reagowanie u źródeł jego powstawania.

Polska poparła przedłożony kompromis, traktując go jako dobrą podstawę do dalszych jesiennych negocjacji z Parlamentem Europejskim, który tradycyjnie przychylnie ocenia wydatki budżetu UE.

Polska traktuje sprawne przyjęcie stanowiska Rady do budżetu UE na przyszły rok jako dobry prognostyk dla dalszych prac. Jest to także niewątpliwa zasługa sprawującej przewodnictwo w Radzie UE Słowacji, która odpowiada za procedurę budżetową przez cały bieżący rok.

Dalsza procedura budżetowa

Obecna zgoda Rady UE ma jedynie charakter polityczny, a formalna akceptacja nastąpi w drodze procedury pisemnej we wrześniu br. Po przyjęciu stanowiska przez Radę swoje stanowisko przyjmuje Parlament Europejski (pod koniec października). Następnie rozpocznie się tzw. procedura pojednawcza (21 dni), po której pozytywnym zakończeniu Rada UE i Parlament Europejski mają 14 dni na formalne przyjęcie budżetu UE na kolejny rok (przełom listopada i grudnia).

«Powrót