«Powrót

ECOFIN o podatku usług cyfrowych i budżecie UE za 2017 r.

ECOFIN o podatku usług cyfrowych i budżecie UE za 2017 r.

ECOFIN o podatku usług cyfrowych i budżecie UE za 2017 r.

Minister Teresa Czerwińska i minister Paweł Nowak podczas obrad rady Ecofin
  • 6 listopada 2018 r. minister finansów prof. Teresa Czerwińska wzięła udział w posiedzeniu Rady ECOFIN w Brukseli.
  • Ministrowie omówili postępy w pracach nad wprowadzeniem opodatkowania sektora cyfrowego.
  • Omówiono również wyniki oceny wykonania budżetu UE za 2017 r. oraz kwestię statystyk europejskich i finansowania zmian klimatu.

Opodatkowanie sektora cyfrowego

Podczas posiedzenia Rady ECOFIN ministrowie omówili postępy w pracach nad wprowadzeniem opodatkowania sektora cyfrowego i wprowadzenia w Unii Europejskiej (UE) ukierunkowanego i tymczasowego rozwiązania w postaci podatku od usług cyfrowych (digital services tax, DST).

Polska popiera potrzebę dostosowania międzynarodowych zasad podatkowych do nowoczesnych modeli biznesowych w sektorze cyfrowym i poparła jak najszybsze osiągnięcie na poziomie UE porozumienia w tym zakresie.

Ocena wykonania budżetu UE za 2017 r.

W trakcie posiedzenia Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawił wyniki oceny wykonania budżetu UE za 2017 r. Trybunał nie miał zastrzeżeń do wiarygodności rozliczeń i dochodów budżetu. Uznał też, że płatności z budżetu UE są legalne i prawidłowe.

Zwrócił również uwagę, że poziom błędu w płatnościach z budżetu wynosi 2,4%, ale jednocześnie podkreślił jego spadek w porównaniu do poprzednich lat. Zdaniem Trybunału jednym z głównych wyzwań, które stoi przed budżetem UE w najbliższych latach są zobowiązania, które pozostają do spłaty (reste à liquider, RAL), co może prowadzić do sytuacji, w której środki mogą nie być wystarczające do rozliczenia wszystkich wniosków o płatność.

Polska popiera te konkluzje, gdyż wspierają one stanowisko państw, które skutecznie i w istotnym wymiarze korzystają ze środków unijnych oraz dbają o budżet UE zarówno pod względem jego wielkości, jak i priorytetów. Rekomendacja Rady co do udzielenia absolutorium Komisji Europejskiej zostanie przyjęta na posiedzeniu Rady ECOFIN w lutym 2019 r.

Statystyki europejskie

Ponadto, Rada przyjęła konkluzje ws. statystyk europejskich, które są przyjmowane regularnie jesienią każdego roku. Rada odnosi się w nich m.in. do kwestii związanych z rolą oficjalnych statystyk europejskich i zapewnieniem ich odpowiedniej jakości.

Dotyczy to w szczególności statystyk na potrzeby procedury nadmiernego deficytu oraz nierównowag makroekonomicznych, statystyk społecznych oraz rachunkowości sektora publicznego. Rada odnotowała także coroczne sprawozdanie Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, w tym przypadku za 2017 r., o stanie prac związanych z wymogami w zakresie informacji w Unii Gospodarczej i Walutowej.

Finansowanie zmian klimatu

Ministrowie uzgodnili także konkluzje ws. finansowania zmian klimatu. Będą one stanowić mandat UE na konferencję klimatyczną COP24, która odbędzie się w grudniu 2018 r. w Katowicach. Rada m.in. popiera szybką implementację Porozumienia Paryskiego i osiągnięcie do 2020 r. celu 100 mld USD pomocy klimatycznej dla państw rozwijających się oraz zwraca uwagę na konieczność zwiększenia środków inwestycyjnych na rzecz „zielonych i zrównoważonych" inwestycji i znaczenie Międzynarodowych Banków Rozwoju dla procesu transformacji przepływów finansowych.

Ministrowie zapoznali się także z wynikami dyskusji na spotkaniach G20 w formacie ministrów finansów i prezesów banków centralnych oraz dorocznych spotkaniach MFW i Banku Światowego, które odbyło się w dniach 11-14 października br.

Rozmowy z państwami EFTA

Na marginesie Rady ECOFIN obyło się także coroczne spotkanie ministrów finansów z państw członkowskich UE i państw EFTA. Celem spotkania jest omówienie bieżącej sytuacji gospodarczej i innych kwestii gospodarczo-finansowych ważnych z punktu widzenia współpracy między UE i EFTA. W tym roku omówione zostały szanse i wyzwania związane z nowoczesnymi technologiami w sektorze finansowym (FinTech).

Nawiązując do tegorocznych obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę, minister finansów prof. Teresa Czerwińska przypomniała uczestnikom o wydarzeniach i postaciach, które przyczyniły się do przywrócenia Polsce niepodległości i suwerenności.

Emblematy niepodległej

«Powrót