«Powrót

ECOFIN o regulacjach dot. banków i walce z unikaniem opodatkowania

ECOFIN o regulacjach dot. banków i walce z unikaniem opodatkowania

ECOFIN o regulacjach dot. banków i walce z unikaniem opodatkowania

Minister finansów Paweł Szłamacha podczas spotkania  Rady ds. spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) w Amsterdami

O możliwościach wzmocnienia unii bankowej i tym, jak uregulować zasady kupowania obligacji państwowych przez banki rozmawiali członkowie Rady ds. spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) podczas nieformalnego posiedzenia, które odbyło się w Amsterdamie 22 i 23 kwietnia 2016 r. z udziałem ministra finansów Pawła Szałamachy.

Regulacje dot. obrotu obligacjami państwowymi przez banki

Minister Szałamacha zwrócił uwagę, że niektóre pojawiające się propozycje dotyczące uregulowania kwestii udziału banków w obrocie długiem publicznym mogą rodzić ryzyka dla funkcjonowania rynku skarbowych papierów wartościowych w Unii Europejskiej oraz dla stabilności fiskalnej i finansowej poszczególnych państw członkowskich. Sprzeciwił się też propozycjom ograniczania możliwości skupowania rządowych papierów wartościowych przez banki. Prace w tym zakresie będą kontynuowane na poziomie eksperckim, a ministrowie powrócą do tematu w czerwcu br.

Przeciw unikaniu opodatkowania i praniu brudnych pieniędzy

Ministrowie dyskutowali również o działaniach podejmowanych w ramach walki z praniem pieniędzy i unikaniem opodatkowania, m.in. w związku z ujawnieniem poufnych dokumentów z rajów podatkowych (tzw. Panama papers). Paweł Szałamacha zwrócił uwagę na wysiłki podejmowane w Polsce, aby skutecznie przeciwdziałać tym zjawiskom, w tym prace nad ogólną klauzulą przeciw nadużyciom (general anti-abuse rule, GAAR). Wyraził też poparcie dla inicjatywy G5 (inicjatywa Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii) ws. automatycznej wymiany informacji o beneficjentach rzeczywistych. Przedstawiciel prezydencji holenderskiej przedstawił działania podejmowane w tym zakresie w Holandii, w tym rozwiązania teleinformatyczne.

Działania ws. VAT i pozostałe tematy

Minister Szałamacha pozytywnie ocenił plan działania w zakresie VAT, który Komisja Europejska przedstawiła 7 kwietnia 2016 r. Jest to propozycja reformy systemu VAT, która służy utworzeniu jednolitego unijnego obszaru VAT. To rozwiązanie ma przyczynić się do głębszego i sprawiedliwszego jednolitego rynku i pomóc pobudzić zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje oraz konkurencyjność. Minister podkreślił też konieczność walki z luką w VAT, która również w Polsce jest znaczna i poparł inicjatywy, które ograniczają stosowanie złych praktyk, prowadzących do oszustw VAT. Wskazał również, że właściwym kierunkiem byłoby zapewnienie państwom członkowskim większej elastyczności w stosowaniu obniżonych stawek VAT, co pozwoliłoby na uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb społecznych w poszczególnych państwach członkowskich.

Ministrowie finansów omówili też możliwości uproszczenia i zwiększenia przejrzystości Paktu Stabilności i Wzrostu (PSW) w oparciu o propozycje przedstawione przez Komisję Europejską. Paweł Szałamacha zgodził się z potrzebą uproszczenia procedury oceny wypełniania zasad PSW oraz ograniczenia uznaniowości Komisji Europejskiej w tym zakresie. Dyskusja będzie kontynuowana na szczeblu eksperckim, a Rada ma powrócić do niej jesienią 2016 r.

«Powrót