«Powrót

Grudniowe spotkanie ECOFIN i eurogrupy z udziałem minister Teresy Czerwińskiej

Grudniowe spotkanie ECOFIN i eurogrupy z udziałem minister Teresy Czerwińskiej

Grudniowe spotkanie ECOFIN i eurogrupy z udziałem minister Teresy Czerwińskiej

  • W trakcie spotkania eurogrupy (3 grudnia 2018 r.), które odbyło się z udziałem krajów spoza strefy euro, w tym Polski, ministrowie finansów podsumowali przygotowania do szczytu euro (14 grudnia br.)
  • Podczas ECOFIN (4 grudnia br.) rozmawiano m.in. o opodatkowaniu sektora cyfrowego i wzmocnieniu unii bankowej.
  • W obydwu spotkaniach wzięła udział minister finansów prof. Teresa Czerwińska. 

Eurogrupa wypracowała sprawozdanie z przebiegu dyskusji w sprawie pogłębienia Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Dotyczyła ona reformy Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS), ukończenia unii bankowej i ustanowienia wspólnego mechanizmu ochronnego dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Single Resolution Fund). Dyskutowano też o możliwości stworzenia instrumentów na rzecz konkurencyjności, konwergencji i stabilności w UGW. Polska zwracała uwagę na potrzebę dalszych analiz w tym zakresie. Chodzi szczególnie o uzupełniający charakter takiego mechanizmu w stosunku do już istniejących programów w ramach budżetu UE, podstawę prawną, zadania, które miałby finansować, sposoby i źródła finansowania oraz wielkość przeznaczonych środków.

ECOFIN o jednolitym podatku cyfrowym i unii bankowej

W trakcie spotkania Rady ECOFIN ministrowie rozmawiali o opodatkowaniu sektora cyfrowego. Polska od początku tych prac wskazywała na potrzebę dostosowania międzynarodowych zasad podatkowych do nowoczesnych modeli biznesowych w sektorze cyfrowym i zapewnienia sprawiedliwego opodatkowania tego sektora. Wprowadzenie jednego, europejskiego podatku, zamiast różnych rozwiązań krajowych, byłoby korzystne dla funkcjonowania jednolitego rynku i przedsiębiorstw.

Ministrowie dyskutowali także o wzmocnieniu unii bankowej i ograniczaniu ryzyka w europejskim sektorze bankowym oraz zatwierdzili wyniki negocjacji z Parlamentem Europejskim dotyczące tzw. pakietu bankowego. Zapoznali się także ze stanem dyskusji nt. ustanowienia Europejskiego Systemu Gwarantowania Depozytów (tzw. EDIS). Komisja Europejska (KE) przedstawiła raport z postępu prac nt. rozwiązania problemu kredytów zagrożonych (non-performing loans). KE odnotowała kontynuację pozytywnego trendu co do spadku poziomu takich pożyczek w UE, ale zwróciła uwagę, że w niektórych państwach są one nadal sporym wyzwaniem.

Pozostałe ustalenia ECOFIN

Rada przyjęła też decyzje dotyczące Węgier i Rumunii, które stwierdzają brak skutecznych działań w ramach procedury znaczącego odchylenia i przyjęła nowe zalecenia dla obu państw dotyczące działań konsolidacyjnych.

W ramach rozpoczynającego się kolejnego cyklu semestru europejskiego (procedura koordynowania polityki gospodarczej i budżetowej w UE) KE przedstawiła priorytety gospodarcze i społeczne UE na 2019 r. (tzw. analiza wzrostu gospodarczego, Annual Growth Survey). Analizie towarzyszą: sprawozdanie ostrzegawcze na temat nierównowag makroekonomicznych (Alert Mechanism Report) oraz zalecenie w sprawie polityki gospodarczej strefy euro. Konkluzje dot. AGS i AMR oraz zalecenie Rady zostaną przyjęte przez Radę ECOFIN podczas spotkania w styczniu 2019 r.

 

«Powrót