«Powrót

KE podnosi prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski

KE podnosi prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski

KE podnosi prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski

  • Komisja Europejska (KE) opublikowała dzisiaj jesienne prognozy gospodarcze dla krajów UE.
  • Polska jest jednym z ośmiu państw, dla których podniesiono prognozy wzrostu gospodarczego w 2018 r. Będzie też trzecim najszybciej rozwijającym się krajem UE.

Prognozy gospodarcze dla Polski i krajów UE

KE istotnie podniosła prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce, mimo obniżenia prognozy wzrostu średnio w całej UE w latach 2018-19 (odpowiednio z 2,3% do 2,1% w 2018 r. i z 2,0% do 1,9% w 2019 r.). Eksperci Komisji szacują, że w 2018 r. PKB w Polsce wzrośnie realnie o 4,8 % wobec szacowanego jeszcze w maju br. wzrostu 4,3%. W efekcie Polska znalazła się w grupie ośmiu krajów, dla których podniesiono prognozy wzrostu gospodarczego w 2018 r. i będzie trzecim najszybciej rozwijającym się krajem UE.

Tempo wzrostu PKB w Polsce

W przypadku 2019 r. Komisja utrzymała prognozę wzrostu PKB w Polsce na poziomie z maja br., tj. 3,7%. Zdaniem KE głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostanie konsumpcja prywatna, przy wysokim udziale inwestycji publicznych, wpieranych funduszami europejskimi oraz rosnącym udziale inwestycji prywatnych. Bariery podażowe na rynku pracy i rosnąca inflacja mają, w horyzoncie prognozy, ograniczać realne tempo wzrostu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. W konsekwencji należy spodziewać się niższego wzrostu spożycia prywatnego i PKB w kolejnych latach.

Zdaniem Komisji w 2020 r. realne tempo wzrostu PKB w Polsce spowolni do 3,3%. Pomimo tego będzie ona w grupie sześciu najszybciej rozwijających się gospodarek UE. Wśród najważniejszych czynników ryzyka, Komisja wymienia sytuację w otoczeniu zewnętrznym. Jeżeli chodzi o rynek wewnętrzny, eksperci widzą szanse na szybszy wzrost inwestycji w przypadku większego przyspieszenia w wykorzystaniu środków unijnych.

Niższy deficyt – bezpieczne finanse publiczne

KE prognozuje, że w 2018 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zostanie zredukowany o 0,5% PKB do rekordowo niskiego poziomu 0,9% PKB. W porównaniu do wiosennej prognozy, KE obniżyła szacunek deficytu w 2018 r. o 0,5% PKB. Jednak, na tle innych międzynarodowych instytucji, prognoza ta wydaje się dość konserwatywna. Dla porównania - Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prognozuje w tym roku deficyt sektora na poziomie 0,3% PKB. W kolejnych latach (2019-20) Komisja prognozuje stabilizację deficytu nominalnego w okolicach 1% PKB. Przy czym, w przypadku lat nieobjętych ustawą budżetową, KE nie uwzględnia działania reguł wydatkowych. Konserwatywne są też oczekiwania odnośnie deficytu strukturalnego, który w okresie prognozy ma ustabilizować się na poziomie ok. 2% PKB. Prognoza MFW zakłada jego redukcję do poziomu 1,25% PKB, a więc osiągnięcie przez Polskę (w akceptowalnym dla Komisji paśmie odchyleń) średniookresowego celu budżetowego (MTO) już w tym roku.

Komisja, podobnie jak MFW, dostrzega efekty strategii budżetowej rządu, która bazuje na uszczelnianiu systemu podatkowego oraz realizacji polityki społecznej, przy jednoczesnym respektowaniu wymogów wynikających ze stabilizującej reguły wydatkowej.

Poprawie sytuacji budżetowej towarzyszyć będzie redukcja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB. Rozpoczęty w 2017 r. proces redukcji długu ma być kontynuowany w całym okresie prognozy. Dług, z 50,6% PKB w 2017 r., zostanie stopniowo zredukowany w kolejnych latach do 47,4% PKB w 2020 r.

«Powrót