«Powrót

Konferencja nt. przeciwdziałania praniu pieniędzy pochodzących z korupcji

Konferencja nt. przeciwdziałania praniu pieniędzy pochodzących z korupcji

Konferencja nt. przeciwdziałania praniu pieniędzy pochodzących z korupcji

Praktyczna wymiana doświadczeń i określenie przyszłych obszarów współpracy jednostek analityki finansowej z państw, które walczą z praniem pieniędzy pochodzących z korupcji to temat międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, która odbyła się w dniach 17-18 listopada 2015 r. w Ministerstwie Finansów. Uczestnicy zaprezentowali działania poszczególnych państw i organizacji międzynarodowych, które wspierają przeciwdziałanie praniu pieniędzy i korupcji.

Uczestnicy konferencji z uwagą słuchają prelekcji o wspieraniu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i korupcji.

„Korupcja, jak wiele innych przestępstw, jest dokonywana w celu osiągnięcia konkretnych korzyści. Jest więc ściśle powiązana z praniem pieniędzy, którego celem jest zatajenie przestępczego pochodzenia wartości majątkowych – powiedziała wiceminister finansów, Generalny  Inspektor Informacji Finansowej Agnieszka Królikowska. „Korupcja jest pokusą wyłącznie wtedy, kiedy osiągnięte przez nią korzyści mogą zostać skonsumowane bez ryzyka ich utraty.  Dlatego jednostki analityki finansowej posiadają realne możliwości zwalczania korupcji poprzez konsolidację swoich wysiłków na rzecz skutecznego przeciwdziałania praniu pieniędzy"  – dodała wiceminister.  Kwestie te są obecnie przedmiotem dyskusji wielu gremiów międzynarodowych, m.in. G20, Unii Europejskiej czy Rady Europy.

Uczestnicy konferencji podkreślali znaczenie jednostek analityki finansowej i sprawną wymianę informacji pomiędzy nimi, co znacznie usprawnia przeciwdziałanie nielegalnym przepływom środków pochodzących z korupcji, zwłaszcza osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.

W spotkaniu  zorganizowanym w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 uczestniczyli wysocy rangą przedstawiciele Komitetu MONEYVAL Rady Europy,  Grupy Euroazjatyckiej do Walki z Praniem Pieniędzy i Finansowaniem Terroryzmu (EAG), GRECO oraz jednostek analityki finansowej  i organów ścigania państw członkowskich MONEYVAL.

Obecni uczcili minutą ciszy pamięć ofiar ostatnich zamachów terrorystycznych w Paryżu.
 

«Powrót