«Powrót

MFW pozytywnie ocenia polską gospodarkę

MFW pozytywnie ocenia polską gospodarkę

MFW pozytywnie ocenia polską gospodarkę

  • Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przewiduje w 2018 r. najniższy w historii poziom polskiego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych (0,3% PKB).
  • MFW zwraca też uwagę na dynamiczny rozwój gospodarki, wzrost PKB i niskie bezrobocie w naszym kraju.
  • Misja MFW przebywała w Polsce w dniach 18-30 października 2018 r., aby zapoznać się z aktualną sytuacją gospodarczą Polski oraz z planami dotyczącymi polityki gospodarczej, fiskalnej i monetarnej.

Graf przedstawiający wskaźniki deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych

MFW przeprowadziło doroczny przegląd Polski w ramach art. IV Statutu MFW.

Fundusz prognozuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych osiągnie w 2018 r. najniższy w historii poziom 0,3% PKB, czyli będzie o ponad 1 pkt proc. PKB niższy niż w rekordowym 2017 r. (1,4% PKB). Równocześnie MFW przewiduje silne ograniczenie deficytu strukturalnego, tj. wyniku uwzględniającego wpływ cyklu koniunkturalnego, do najniższego w historii poziomu 1,25% PKB.

„Ocena MFW potwierdza, że konsolidacja fiskalna jest w dużym stopniu wynikiem podejmowanych przez rząd działań systemowych w zakresie dochodów i wydatków. Przedstawiona prognoza jest ambitna, ale realistyczna. Jest duża szansa, że w 2018 r. istotnie zbliżymy się do MTO (tzw. średniookresowego celu budżetowego 1% PKB w ujęciu strukturalnym). Mając na uwadze nadchodzące spowolnienie wzrostu gospodarczego oraz ryzyka związane z otoczeniem zewnętrznym (BREXIT, globalne napięcia handlowe), istotne jest dalsze budowanie przestrzeni w finansach publicznych" – powiedziała minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.

Dynamiczna gospodarka i wysoki wzrost PKB

Według ekspertów MFW w ostatnich latach polska gospodarka rozwija się dynamicznie. Wskaźnik wzrostu PKB jest trwale wysoki, dzięki czemu postępuje proces zbliżania się do krajów o wyższym poziomie dochodu na mieszkańca. Cykliczne ożywienie osiągnęło ostatnio swój szczytowy poziom i oczekuje się bardziej umiarkowanej oraz trwałej dynamiki PKB. MFW szacuje wzrost na 4,5% w 2018 r. i 3,5% w roku 2019 r. w wyniku spowolnienia popytu zewnętrznego. Stopa bezrobocia jest rekordowo niska, a zwiększone wydatki na cele społeczne zredukowały nierówności w dochodach oraz skalę ubóstwa. Jednocześnie zostały ograniczone nierównowagi makroekonomiczne i podatność polskiej gospodarki na zagrożenia.

Fundusz podkreślił, że polityka fiskalna przyniesie w 2018 r. znaczące ograniczenie deficytu fiskalnego w ujęciu nominalnym i strukturalnym. Ta poprawa odzwierciedla okresowe zwiększenie dochodów budżetu, które wynika z efektów poprawy ściągalności podatków, pozycji cyklicznej gospodarki oraz sytuacji na rynku pracy, w tym podaży zagranicznej siły roboczej. Zgodnie z prognozami MFW w 2018 r. deficyt nominalny osiągnie rekordowo niski poziom 0,3% PKB, a deficyt strukturalny obniży się do około 1,25% PKB. Wskaźnik długu publicznego spadnie do poziomu poniżej 50% PKB. Fundusz wskazał jednak na potrzebę prowadzenia dalszej konsolidacji fiskalnej.

Lepszy klimat dla biznesu

Zdaniem MFW napływ pracowników z zagranicy łagodzi niedobór siły roboczej oraz presję inflacyjną. Jednak Fundusz podkreśla, że rosnący zasób siły roboczej oraz podnoszenie wydajności pracy są kluczowe dla podtrzymania szybkiego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, czyli sprzyjającego włączeniu społecznemu. Przyspieszenie wzrostu wydajności pracy wymaga jednak rosnących inwestycji. W tym kontekście MFW wskazał na podejmowane w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) liczne inicjatywy , które zmierzają do poprawy klimatu dla biznesu, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw oraz do stymulowania innowacji i działań badawczo-rozwojowych (R&D).

Pobierz komunikat MFW w wersji polskiej (link otwiera nowe okno - plik docx 21 KB)

Pobierz komunikat w wersji angielskiej (link otwiera nowe okno - plik docx 103 KB)

«Powrót