«Powrót

Minister Piotr Nowak na posiedzeniu Rady ECOFIN

Minister Piotr Nowak na posiedzeniu Rady ECOFIN

Minister Piotr Nowak na posiedzeniu Rady ECOFIN

  • Pierwsze posiedzenie Rady ECOFIN prowadzone przez prezydencję estońską odbyło się 11 lipca 2017 r. w Brukseli.
  • Celem prezydencji będzie sprzyjanie wzrostowi gospodarczemu przez przywrócenie poziomu inwestycji i usuwanie barier w tym zakresie.
  • Polskę na spotkaniu reprezentował wiceminister finansów Piotr Nowak.

Minister finansów Estonii, który przedstawił program prac Rady w zakresie kwestii gospodarczych i finansowych w 2. połowie 2017 r., jako najważniejsze zadania wskazał również zapewnienie konkurencyjnego i odpornego na oszustwa otoczenia podatkowego oraz zabezpieczenie budżetu UE, który będzie służył realizacji priorytetów Unii.

W ramach kolejnej edycji semestru europejskiego, czyli cyklu koordynacji polityk gospodarczych i budżetowych państw członkowskich UE, Rada formalnie przyjęła zalecenia skierowane do poszczególnych państw. Oceniła w nich polityki gospodarcze i fiskalne, przedstawione w krajowych programach reform i programach stabilności lub konwergencji.

Projekt dyrektywy dot. obowiązkowej automatycznej wymiany informacji

Ministrowie zapoznali się z projektem dyrektywy w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych. Ma ona zwiększyć przejrzystość i dostęp organów podatkowych do informacji na wczesnym etapie, co powinno umożliwić im szybszą i dokładniejszą ocenę ryzyka oraz ułatwić ochronę dochodów podatkowych. Jeżeli organy podatkowe będą otrzymywać informacje o uzgodnieniach, które dotyczą potencjalnie agresywnego planowania podatkowego przed ich wdrożeniem, umożliwi im to monitorowanie uzgodnień i reagowanie na zagrożenia podatkowe.

Rada przyjęła także konkluzje dotyczące przeglądu śródokresowego w sprawie Planu działania dotyczącego utworzenia unii rynków kapitałowych (jeden z filarów Planu Inwestycyjnego dla Europy). ECOFIN przyjęła ponadto konkluzje w sprawie działań, które mają służyć ograniczeniu problemu kredytów zagrożonych w UE. Mimo tendencji spadkowej poziom takich kredytów jest istotnym problemem dla unijnego rynku finansowego. W Polsce kształtuje się on na poziomie średniej unijnej i wynosi ok. 6,10 proc. według stanu na koniec IV kwartału 2016 r.

«Powrót