«Powrót

Polska wśród krajów z najwyższym kapitałem ludzkim

Polska wśród krajów z najwyższym kapitałem ludzkim

Polska wśród krajów z najwyższym kapitałem ludzkim

Minister finansów Teresa Czerwińska podczas dorocznego spotkania gubernatorów MFW i BŚ
  • Minister finansów prof. Teresa Czerwińska bierze udział w dorocznym spotkaniu gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego (BŚ).
  • BŚ zaprezentował raport nt. inwestycji w kapitał ludzki (Human Capital Project).
  • Polska znajduje się w grupie krajów, które plasują się wśród państw najwyżej ocenianych w raporcie.
  • Tegoroczne spotkanie dotyczy wyzwań, które stoją przed globalną gospodarką, perspektywy zrównoważonego i stabilnego wzrostu gospodarczego, walki z ubóstwem oraz wspierania rozwoju.

Prof. Teresa Czerwińska, jako gubernator MFW z ramienia Polski, uczestniczy w spotkaniach z udziałem ministrów finansów i prezesów banków centralnych 189 krajów należących do MFW i BŚ.

Raport BŚ nt. inwestycji w kapitał ludzki

Minister Teresa Czerwińska bierze udział w dyskusji panelowej i innych wydarzeniach, które towarzyszą publikacji Raportu Banku Światowego nt. inwestycji w kapitał ludzki (Human Capital Project), z udziałem m.in. prezesa BŚ Jim Yong Kima.

"Cieszę się, że Polska została zaproszona przez Bank Światowy do udziału w tej inicjatywie i w gronie zaproszonych państw jest tym, które w wielu aspektach może świecić przykładem dla innych. Dzięki wieloletnim wysiłkom Polska znajduje się w czołówce krajów, które mają istotne osiągnięcia w tym obszarze" – powiedziała minister Teresa Czerwińska.

Ta inicjatywa Banku Światowego służy podniesieniu poziomu świadomości i wiedzy dotyczącej roli inwestycji w kapitał ludzki w globalnym rozwoju społeczno-gospodarczym oraz stymulowaniu działań, które zwiększają jego zasoby. Raport zwraca szczególną uwagę na mierniki rozwoju ludzkiego kapitału oraz wspieranie krajów w opracowaniu i wdrażaniu strategii w tym obszarze.

Minister Czerwińska rozmawiała również z prezesem BŚ nt. wspólnego celu w ramach projektu Human Capital Project, jakim jest dbanie o to, aby środki publiczne przeznaczane na edukację czy służbę zdrowia były wydawane w jak najbardziej efektywny sposób.

Prof. Minister Czerwińska z prezesem Banku Światowego

Wysoka pozycja Polski w raporcie

Raport posługuje się indeksem kapitału ludzkiego (Human Capital Index – HCI). W okresie między 2012 a 2017 r. wartość indeksu wzrosła w Polsce z 0,73 do 0,75, co oznacza jego poprawę (wartość maksymalna wynosi 1, najwyższy wynik ma Singapur – 0,88). Wynik Polski jest wyższy od średniej dla regionu oraz grupy dochodowej, do których zaliczana jest Polska.

"Na spotkaniach międzynarodowych w ramach Dorocznych Spotkań MFW i Banku Światowego mam szansę przedstawiać dotychczasowe osiągnięcia Polski w rozwoju kapitału ludzkiego oraz główne zamierzenia polityki rządu w tym zakresie. inwestycje w kapitał ludzki są warunkiem niezbędnym dla długookresowego rozwoju gospodarczego kraju. Wraz z rozwojem gospodarki Polska odnotowuje poprawę m. in. wskaźników odzwierciedlających średnią długość życia, dostępu do edukacji i jakości procesu nauczania, bezrobocia czy zmniejszenia nierówności w dochodach" - wyjaśniła minister Czerwińska.

"Polska jest przykładem kraju, który podchodzi strategicznie do tych ważnych zagadnień. Inwestycje w kapitał ludzki i rozwój gospodarki opartej na wiedzy są jednym z kluczowych elementów nowych średniookresowych ram rozwojowych – Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przejawem tego podejścia jest także aktualna Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, której celem jest umożliwienie obywatelom pełnego uczestnictwa w rozwoju społecznym i gospodarczym na wszystkich etapach ich życia" – dodała minister.

«Powrót