«Powrót

Posiedzenie Rady ECOFIN z udziałem ministra Szałamachy

Posiedzenie Rady ECOFIN z udziałem ministra Szałamachy

Posiedzenie Rady ECOFIN z udziałem ministra Szałamachy

Rozbudowanie narzędzi i mechanizmów zwiększających przejrzystość w zakresie podatkowym oraz ograniczenie sytuacji unikania opodatkowania i nieuczciwej konkurencji podatkowej to główne założenia dyrektywy wprowadzającej automatyczną wymianę informacji w odniesieniu do interpretacji podatkowych i porozumień cenowych mających charakter transgraniczny. Dyrektywa została przyjęta 8 grudnia br. przez Radę ECOFIN. Polskę reprezentował minister finansów Paweł Szałamacha.

Od lewej: Minister finansów Paweł Szałamacha i minister finansów Luksemburga Pierre Gramegna. © European Union

Projekt dyrektywy został przedstawiony przez Komisję Europejską w marcu br. Dyrektywa jest jedną z inicjatyw skierowanych na zapobieganie unikaniu opodatkowania przez przedsiębiorstwa. Nowe zasady będą stosowane od stycznia 2017 r.

Walka z unikaniem opodatkowania

Ministrowie zapoznali się także ze stanem prac w zakresie projektu dyrektywy wprowadzającej wzmocnioną współpracę w zakresie podatku od transakcji finansowych (Polska nie uczestniczy we wzmocnionej współpracy) oraz wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych.

Minister Szałamacha zwrócił m.in. uwagę, że ocena w tym ostatnim zakresie będzie prowadzona z uwzględnieniem postępu w zakresie całości rozwiązań dotyczących walki z erozją bazy podatkowej i przenoszeniem zysków (Base erosion and profit shifting, BEPS). Bez postępu w zakresie BEPS sama wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych nie spowoduje, że osiągnie się zakładane cele dotyczące walki z unikaniem opodatkowania. Minister wskazał też, że w Polsce od wielu lat działa sporo przedsiębiorstw zagranicznych, które w umiejętny sposób unikają płacenia podatku dochodowego. Dlatego korzyści z wprowadzenia wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania muszą być oceniane w powiązaniu z rozwiązaniami dotyczącymi BEPS.

Wsparcie dla dalszej integracji rynków finansowych

Rada zatwierdziła porozumienie w zakresie aktów prawnych ustanawiających wspólne zasady i ramy dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji oraz wymogi ostrożnościowe dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Ich celem jest propagowanie rozwoju rynku sekurytyzacji opartego na solidnych praktykach, co przyczyni się do powrotu na ścieżkę trwałego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Będą one też stanowić wsparcie dla dalszej integracji rynków finansowych w Unii Europejskiej i przyczynią się do zróżnicowania źródeł finansowania i uwolnienia kapitału, ułatwiając instytucjom kredytowym udzielanie kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom.

III filar unii bankowej

Rada zapoznała się także z projektem rozporządzenia przedstawionego przez Komisję Europejską 24 listopada br. ustanawiającego Europejski System Gwarantowania Depozytów jako trzeci filar unii bankowej (obok jednolitego nadzoru i jednolitych ram restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji). Minister Szałamacha zwrócił uwagę, że wprawdzie Polska nie uczestniczy w unii bankowej, ale będzie aktywnie uczestniczyć w pracach nad ww. rozporządzeniem, zwracając uwagę m.in. na kwestie związane z finansowaniem tego systemu i to, by nowe regulacje nie naruszały interesów państw nieuczestniczących w unii bankowej, w tym Polski.

Podział środków na wsparcie uchodźców

Ministrowie omówili kwestię podziału środków na wsparcie uchodźców w Turcji, które zostały ustalone przez szefów państw i rządów na szczycie z Turcją pod koniec listopada br. Minister Szałamacha zwrócił uwagę, że Komisja Europejska powinna podjąć starania, by na ten cel wygospodarować więcej środków z budżetu Unii Europejskiej. Jednak jeśli tak się nie stanie, Polska jest gotowa wnieść swój wkład finansowy we wsparcie Turcji, gdyż jej zdaniem to jest właściwe rozwiązanie problemu imigracji czyli tam gdzie on powstaje.

Rada przyjęła także konkluzje w sprawie przyszłości kodeksu postępowania dot. opodatkowania działalności gospodarczej, erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków, statystyki europejskiej oraz zapoznała się z prezentacją Komisji Europejskiej w zakresie priorytetów gospodarczych i społecznych zawartych w Rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r. (Annual Growth Survey, AGS), sprawozdania ostrzegawczego w ramach procedury nierównowag makroekonomicznych (Alert Mechanism Report, AMR) i z zaleceniem Rady w sprawie polityki gospodarczej państw strefy euro. Zatwierdziła też wspólne stanowisko ws. elastycznej interpretacji przepisów Paktu Stabilności i Wzrostu z uwagi na podejmowane przez państwa reformy strukturalne i inwestycje.

Raport dot. wdrażania budżetu UE za 2014 r.

Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawił raport dotyczący wdrażania budżetu UE za rok 2014 r. Jest to standardowy element procedury budżetowej. Publikacja raportu rozpoczyna procedurę przyznawania absolutorium KE z wykonania budżetu rocznego UE, tj. wydania decyzji, na mocy której Parlament Europejski, po otrzymaniu rekomendacji Rady, akceptuje roczny sposób zarządzania przez KE budżetem UE. Po zakończeniu prac na szczeblu roboczym Rada Unii Europejskiej przyjmie rekomendację w lutym 2016 r.

«Powrót