«Powrót

Posiedzenie Rady ECOFIN z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego

Posiedzenie Rady ECOFIN z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego

Posiedzenie Rady ECOFIN z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego

Uczestnicy posiedzenia ECOFIN siedzą wokół stołu w sali posiedzeń
Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki udziela wywiadu

Wicepremier Mateusz Morawiecki po raz pierwszy po objęciu teki ministra finansów wziął udział w spotkaniu ministrów UE odpowiedzialnych za finanse w formacie Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN).

Wizyta w Brukseli rozpoczęła się od nieformalnego spotkania ministrów finansów państw spoza strefy euro, podczas którego omówione zostały kwestie związane z sytuacją gospodarczą na świecie. Pobyt w Brukseli był też okazją do rozmów z przedstawicielami Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu, państw tworzących Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA). Ich tematem są możliwości wzmocnienia współpracy między UE i EFTA. Wicepremier Morawiecki spotkał się także z przewodniczącym Eurogrupy, Jeroen Dijsselbloem.

W trakcie posiedzenia ECOFIN ministrowie zapoznali się z prezentacją Komisji Europejskiej dotyczącą nowego pakietu pozwalającego na stworzenie w UE sprawiedliwego, konkurencyjnego i stabilnego systemu opodatkowania przedsiębiorstw. Obejmuje on projekty dyrektyw w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, rozwiązywania problemu rozbieżności pomiędzy systemami podatkowymi państw członkowskich i państw spoza UE oraz mechanizmu rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania.

Popieramy działania służące walce z unikaniem opodatkowania przez przedsiębiorstwa, które wykorzystują w tym celu różnice między systemami podatkowymi w poszczególnych państwach. To jeden z priorytetów polskiego rządu – powiedział wicepremier Morawiecki. Rozmaite schematy „optymalizacji podatkowej" dotyczą zarówno relacji pomiędzy krajami członkowskimi, jak również między krajami UE a państwami trzecimi. Jak dodał, celem jest identyfikacja i eliminacja nieprawidłowości w działaniu systemu podatkowego, a także zabezpieczenie interesów uczciwych przedsiębiorstw i podatników. Premier Morawiecki podkreślił również, jak ważne jest zagadnienie cen transferowych, wykorzystywane do unikania opodatkowania. - Polska jest krajem goszczącym wiele przedsiębiorstw międzynarodowych, które powinny płacić podatki w proporcji do przychodów i dochodów uzyskiwanych na terenie Rzeczpospolitej – stwierdził Morawiecki.

Ponadto Rada przyjęła projekt dyrektywy odnoszącej się do dostępu organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ich odpowiednie przetworzenie będzie stanowić istotne uzupełnienie informacji już będących w posiadaniu organów podatkowych i przyczyni się do eliminowania unikania opodatkowania i uchylania się od niego.

Ministrowie zapoznali się także ze stanem prac w zakresie wzmocnienia w UE walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Polska popiera te działania, które pozwolą na skuteczniejsze przeciwdziałanie takim zjawiskom i zapewnią większą przejrzystość transakcji finansowych i wyeliminowanie luk w nadzorze środków finansowych, z których korzystają terroryści i grupy przestępcze. Premier Morawiecki zwrócił uwagę, że terroryzm może być i jest także finansowany z wykorzystaniem oszustw podatkowych w zakresie VAT. – Zaproponowaliśmy, by na poziomie unijnym przeanalizować możliwość wykorzystania systemów IT w bankach stworzonych na potrzeby walki z praniem pieniędzy do wykrywania oszustw podatkowych, w szczególności przestępstw i nadużyć w zakresie podatku VAT – zaznaczył Morawiecki.

Rada przyjęła też konkluzje w sprawie usprawnienia obecnych przepisów VAT, dotyczących transakcji transgranicznych, wyzwań dotyczących stabilności fiskalnej i stabilności systemów zdrowotnych związanych ze starzeniem się społeczeństw, a także konkluzje sporządzone m.in. w oparciu o przygotowywany co roku przez Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką raport ws. wdrażania statystyki europejskiej.

Zostały także przyjęte konkluzje prowadzące do ustanowienia europejskiej listy jurysdykcji niewspółpracujących, m.in. w oparciu o przyjęte kryteria i wytyczne do przeglądu takich jurysdykcji.

Ponadto ministrowie zapoznali się ze stanem prac w zakresie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, a także stanem negocjacji umowy z Norwegią w sprawie współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw i odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie VAT.

W trakcie posiedzenia Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawił wyniki oceny wykonania budżetu UE za 2015 r., zwracając uwagę na potrzebę rozważenia zmian w strukturze budżetu UE w przyszłości.

«Powrót