«Powrót

Rada ECOFIN przyjęła wytyczne do budżetu UE na 2019 r.

Rada ECOFIN przyjęła wytyczne do budżetu UE na 2019 r.

Rada ECOFIN przyjęła wytyczne do budżetu UE na 2019 r.

Minister finansów Luksemburga Pierre Gramegna, minister finansów Teresa Czerwińska, wiceminister finansów Piotr Nowak i prezes EBI Werner Hoyer na posiedzeniu ECOFIN w Brukseli
  • Pogłębienie Unii Gospodarczej i Walutowej, w tym ukończenie unii bankowej to główne tematy posiedzenia Eurogrupy .
  • Na posiedzeniu Rady ECOFIN ministrowie uzgodnili wytyczne do budżetu Unii Europejskiej na 2019 r.

 

Eurogrupa o unii bankowej
19 lutego 2018 r. w Brukseli minister finansów Teresa Czerwińska uczestniczyła w posiedzeniu Eurogrupy w składzie poszerzonym o państwa spoza strefy euro. W trakcie tego spotkania ministrowie rozmawiali o pogłębieniu Unii Gospodarczej i Walutowej, w tym ukończeniu unii bankowej. Polska, mimo że nie jest członkiem unii bankowej, aktywnie uczestniczy w dyskusjach zwracając uwagę na konieczność zachowania równowagi rozwiązań pomiędzy państwami, z których pochodzą banki prowadzące transgraniczną działalność na terenie UE oraz państwami, w których funkcjonują jednostki zależne tych banków. Ważne jest też to, by ostateczne rozwiązania nie generowały niekorzystnych skutków dla państw, które pozostają poza unią bankową.

Prace nad budżetem UE
20 lutego br. minister Teresa Czerwińska wzięła także udział w posiedzeniu Rady ECOFIN. Rada przyjęła rekomendację ws. udzielenia Komisji Europejskiej (KE) absolutorium z wykonania budżetu UE za 2016 r. Zostanie ona następnie przekazana Parlamentowi Europejskiemu, który podejmuje decyzję w tym zakresie. Ministrowie uzgodnili także wytyczne do budżetu UE na 2019 r. Wskazali m.in. na rolę, jaką odgrywa budżet UE w realizacji celów i polityk UE, potrzebę respektowania zobowiązań, ustalenia odpowiednich priorytetów w zakresie wydatków, także w odniesieniu do nowych wyzwań, które stoją przed UE.

Ponadto przewodniczący grupy eksperckiej wysokiego szczebla, powołanej przez KE w grudniu 2016 r., przedstawił wyniki prac w zakresie zrównoważonego finansowania. Te prace są częścią szerszej strategii UE na rzecz stworzenia systemu finansowego wspierającego zrównoważone inwestycje.

KE przedstawiła także pakiet inicjatyw dotyczących zamówień publicznych, które są elementem ramowych działań służących usprawnieniu procesu udzielania zamówień publicznych w UE i umocnienia jednolitego rynku.

Rekomendacje ws. wyboru wiceprezesa EBC
W ślad za ustaleniami Eurogrupy Rada przyjęła także, choć w tej sprawie formalna decyzja zapada wyłącznie głosami krajów strefy euro, rekomendację w sprawie poparcia hiszpańskiego kandydata do objęcia funkcji wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego, obecnego ministra finansów Luisa de Guindos. Kandydat, po uzyskaniu opinii Parlamentu Europejskiego i Rady Prezesów oraz zatwierdzeniu przez Radę Europejską, obejmie funkcję od 1 czerwca br.
 

«Powrót