«Powrót

Spotkanie nt. zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Spotkanie nt. zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Spotkanie nt. zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Szef KAS Marian Banaś
  • 23 lipca w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie poświęcone pracom Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
  • Na zaproszenie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Mariana Banasia, wzięli w nim udział wysocy rangą przedstawiciele organów, instytucji i służb realizujących zadania w obszarze zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Komitet Bezpieczeństwa Finansowego stanowi forum współpracy pomiędzy organami i instytucjami zaangażowanymi w zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzm, która weszła w życie w dniu 13 lipca br., Komitet działa przy Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej (GIIF) jako ciało opiniodawczo-doradcze.

Szef KAS Marian Banaś

Współpraca i wymiana doświadczeń
W trakcie spotkania zaprezentowano zagadnienia, dotyczące organizacji i działalności Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego - zadania, które Komitet będzie realizował, jego skład oraz tryb pracy.
„Chciałbym podkreślić wyjątkową rolę Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego przewidzianą w nowej ustawie. Jednym z najważniejszych warunków efektywności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest dobra współpraca szeregu instytucji realizujących działania w tym zakresie. Rolą Komitetu jest przede wszystkim zagwarantowanie tej ścisłej współpracy oraz wymiany doświadczeń" – powiedział wiceminister finansów Marian Banaś.

Nowe rozwiązania prawne
Uczestnicy spotkania omówili wybrane kwestie dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz niektóre wyzwania związane z wdrożeniem przepisów tej oraz innych ustaw, dotyczących finansowego bezpieczeństwa państwa.
„Spotykamy się w szczególnym czasie dla jednostki analityki finansowej, dziesięć dni po wejściu w życie przepisów nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wprowadza wiele innowacyjnych rozwiązań wzmacniających polski system. Nowa ustawa jest odpowiedzią na zmieniające się metody popełniania przestępstw prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, jak również reakcją na rosnącą ich skalę, co stanowi poważne wyzwanie dla organów i instytucji odpowiedzialnych za ich zwalczanie. Zjawiska te determinują konieczność bieżącego aktualizowania narzędzi stosowanych w celu przeciwdziałania tym przestępstwom." – podkreślił wiceminister Marian Banaś. 

Szef KAS Marian Banaś podczas spotkania

Ocena ryzyka
Część spotkania poświęcona była przygotowanej po raz pierwszy w Polsce krajowej ocenie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, która służyć ma zidentyfikowaniu, zrozumieniu i ocenie tego ryzyka. Zaprezentowano podstawy prawne jej przygotowania oraz aktualny stan prac. Krajowa ocena ryzyka będzie następnie podstawą opracowania strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zawierającej plan działań do realizacji w celu ograniczenia zidentyfikowanego ryzyka.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej Marian Banaś poinformował również o przygotowaniach do kolejnej rundy wzajemnych ewaluacji państw członkowskich Komitetu MONEYVAL, podczas której polski system zostanie poddany ocenie zgodności ze standardami międzynarodowymi w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 

«Powrót