«Powrót

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. i przyjęła również sprawozdanie z wykonania budżetu za ten okres, oba dokumenty przedłożył minister finansów. W 2015 r. do budżetu państwa wpłynęły dochody w wysokości 289,1 mld zł, wydatki wyniosły 331,7 mld zł i zrealizowano deficyt na poziomie 42,6 mld zł.

W 2015 roku PKB zwiększył się o 3,6 proc., tj. o 0,3 pkt proc. więcej niż rok wcześniej oraz o 0,2 pkt proc. więcej niż prognozowano w ustawie budżetowej na 2015 r.
W 2015 r. nastąpił pierwszy, po okresie transformacji, spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) – wyniósł 0,9 proc. Wskaźnik CPI był niższy od założeń przyjętych w znowelizowanej ustawie budżetowej. Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2015 r. wyniosła 9,8 proc.

Dochody budżetu państwa

Dochody budżetu państwa zrealizowano w wysokości 289.136.706 tys. zł. i były one wyższe o 2.436.706 tys. zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2015 r., tj. o 0,8 proc. Dochody wyższe, niż przewidywane w nowelizacji, były przede wszystkim efektem większych wpływów z podatku od towarów i usług.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość dochodów budżetu państwa w 2015 r. była sytuacja makroekonomiczna. W ub.r. zanotowano po raz kolejny przyspieszenie realnego tempa wzrostu PKB do 3,6 proc. z 3,3 proc. w 2014 r. Jednak struktura wzrostu gospodarczego mniej sprzyjała procesowi gromadzenia dochodów. W 2015 r. nastąpiło spowolnienie tempa wzrostu popytu krajowego, co przełożyło się na wyhamowanie tempa wzrostu importu, przy jednoczesnym przyspieszeniu tempa wzrostu eksportu.

W 2015 r. dochody podatkowe i niepodatkowe wyniosły 287.383.734 tys. zł. Dochody podatkowe – 259.673.511 tys. zł, dochody niepodatkowe to 27.710.223 tys. zł.

 • Podatek od towarów i usług (VAT) – dochody z tego podatku wyniosły 123.120.798 tys. zł i były wyższe o 1.819.798 tys. zł od kwoty zapisanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2015 r. Oznacza to wykonanie prognozy dochodów z podatku VAT zawartej w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2015 r. na poziomie 101,5 proc.
 • Podatek akcyzowy – dochody z akcyzy wyniosły 62.808.633 tys. zł i stanowiły 99,8 proc. prognozy z nowelizacji ustawy budżetowej na 2015 r. Dochody z podatku akcyzowego w 2015 r. były niższe o 143.367 tys. zł od prognozowanych w nowelizacji ustawy budżetowej.
 • Podatek od gier – dochody z tego podatku wyniosły 1.337.125 tys. zł, tj. 107 proc. prognozy z nowelizacji ustawy budżetowej.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych – dochody z CIT wyniosły 25.813.386 tys. zł i były wyższe w porównaniu z prognozą przyjętą w nowelizacji ustawy budżetowej o 203.386 tys. zł, tj. o 0,8 proc.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych – dochody z PIT wyniosły 45.040.043 tys. zł i były wyższe w porównaniu z prognozą przyjętą w nowelizacji ustawy budżetowej o 12.043 tys. zł.
 • Podatek od wydobycia niektórych kopalin – wpływy wyniosły 1.553.465 tys. zł i były wyższe w stosunku do prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 103.465 tys. zł, tj. o 7,1 proc.
 • Dywidendy i wpłaty z zysku – wpływy z dywidend i wpłat z zysku zrealizowano w kwocie 6.351.193 tys. zł i były wyższe w porównaniu do prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 192.883 tys. zł, tj. o 3,1 proc.
 • Cło – dochody z cła wyniosły 2.929.145 tys. zł i były wyższe o 139.394 tys. zł, tj. o 5 proc. od kwoty ustalonej w nowelizacji ustawy budżetowej.
 • Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe – osiągnęły 16.534.586 tys. zł i były niższe o 181.841 tys. zł, tj. o 1,1 proc. od kwoty ustalonej w znowelizowanej ustawie budżetowej.
 • Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego – w ustawie budżetowej na 2015 r., i nowelizacji ustawy budżetowej, kwotę wpłat (przeznaczonych na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów oraz część regionalną subwencji ogólnej dla województw) zrealizowano w wysokości 1.895.299 tys. zł.
 • Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi – wpłaty do budżetu państwa z UE oraz od państw członkowskich EFTA wyniosły 1.752.972 tys. zł i były wyższe w porównaniu z prognozą przyjętą w nowelizacji ustawy budżetowej o 205.039 tys. zł, tj. o 13,2 proc.

Wydatki budżetu państwa

Wydatki budżetu państwa wyniosły 331.743.437 tys. zł i były one niższe o 4.936.563 tys. zł w stosunku do kwoty ustalonej w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2015 r., tj. 1,5 proc.

Niższe zrealizowanie wydatków wynikało przede wszystkim z niepełnego rozdysponowania rezerw celowych, a także środków z dotacji i subwencji oraz wydatków majątkowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych najwyższy udział w wydatkach ogółem budżetu państwa stanowiły środki przekazywane w formie dotacji i subwencji (51 proc.). Istotny udział w wydatkach ogółem miały również wydatki bieżące jednostek budżetowych (18,7 proc.) oraz wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa (8,8 proc.).

Deficyt budżetu państwa

W 2015 r. deficyt osiągnął 42.606.731 tys. zł. W stosunku do ustalonego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2015 r. (49.980.000 tys. zł) był niższy o 7.373.269 tys. zł, tj. o 14,8 proc.

Dochody, wydatki oraz deficyt środków europejskich

Dochody środków europejskich wyniosły: 64.463.747 tys. zł (planowano 77.842.493 tys. zł), wydatki – 67.695.447 tys. zł (81.277.996 tys. zł), deficyt – 3.231.700 tys. zł (3.435.503 tys. zł).

****

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2015, przedłożoną przez ministra finansów.

Rząd zdecydował o zamknięciu rachunków budżetu państwa za 2015 r. Przygotowanie uchwały stanowi wykonanie art. 146 ust. 4 pkt 6 konstytucji, w myśl którego Rada Ministrów podejmuje uchwałę o zamknięciu rachunków państwowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

«Powrót