«Powrót

ECOFIN: automatyczna wymiana informacji podatkowych w UE

ECOFIN: automatyczna wymiana informacji podatkowych w UE

ECOFIN: automatyczna wymiana informacji podatkowych w UE

Państwa członkowskie UE będą automatycznie wymieniać informacje dotyczące interpretacji podatkowych i porozumień cenowych, która mają charakter ponadpaństwowy. Będą też mogły wystąpić o dodatkowe informacje, jeśli uznają to za konieczne – tak wynika z porozumienia politycznego ws. projektu dyrektywy wprowadzającej automatyczną wymianę informacji w odniesieniu do interpretacji podatkowych i porozumień cenowych mających charakter transgraniczny. Porozumienie zawarto 6 października 2015 r. podczas posiedzenia Rady ECOFIN w Luksemburgu, w którym uczestniczył minister finansów Mateusz Szczurek.

Sala posiedzeń ministrów finansów

Projekt dyrektywy został przedstawiony przez Komisję Europejską w marcu br. Rozbudowuje ona narzędzia i mechanizmy zwiększające przejrzystość w zakresie podatkowym i ograniczająca sytuacje unikania opodatkowania i nieuczciwej konkurencji podatkowej. W celu wymiany informacji Komisja Europejska stworzy bezpieczną centralną bazę danych, która będzie dostępna dla państw członkowskich i Komisji Europejskiej.

Ponadto ministrowie zapoznali się planem działania dotyczącym unii rynków kapitałowych, który Komisja Europejska przedstawiła 30 września br. Ma on służyć stworzeniu w Unii Europejskiej jednolitego rynku kapitałowego dla wszystkich 28 państw członkowskich. Komisja Europejska przedstawiła także pierwsze, najpilniejsze działania do podjęcia, w tym w zakresie ożywienia rynku sekurytyzacji (czyli metody pozyskiwania kapitału, która polega na przekształceniu wyodrębnionych aktywów w papiery wartościowe) wysokiej jakości oraz wspierania długoterminowych inwestycji infrastrukturalnych. Komisja planuje także przedstawienie jeszcze w tym roku propozycji zmian dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego, co ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom pozyskiwanie kapitału po mniejszych kosztach.

W trakcie spotkania Komisja przedstawiła również stan prac nad utworzeniem unii bankowej. Chodzi m.in. o wdrożenie przez państwa członkowskie dyrektywy dotyczącej prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz ratyfikację umowy ws. utworzenia jednolitego funduszu. Ministrowie zapoznali się także z informacją dotyczącą prac na szczeblu technicznym w odniesieniu do stosowania elastyczności w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu w związku ze stosowaniem klauzuli cyklicznej, reform strukturalnych i klauzuli inwestycyjnej. Omówili też wnioski wynikające z tegorocznej edycji Semestru Europejskiego (procedura, podczas której koordynuje się politykę gospodarczą i budżetową w UE) oraz przyjęli wytyczne na spotkanie Grupy G20 w formule ministrów finansów i prezesów banków centralnych oraz na doroczne spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które  odbędzie się w dniach 8-11 października 2015 r. w Limie.

Powiązane linki

«Powrót