«Powrót

EFIS może ruszyć już w połowie 2015 r.

EFIS może ruszyć już w połowie 2015 r.

EFIS może ruszyć już w połowie 2015 r.

Stan negocjacji projektu rozporządzenia ustanawiającego Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS) to temat posiedzenia Rady ECOFIN w Brukseli, które odbyło się 12 maja br. w Brukseli z udziałem ministra finansów Mateusza Szczurka. Rada UE uzgodniła ww. projekt, który jest jednym z elementów tzw. Planu Junckera, 10 marca br., a 20 kwietnia swój raport przyjął Parlament Europejski. Obecnie trwają intensywne rozmowy miedzy tymi instytucjami, tak by możliwe było osiągnięcie porozumienia do końca maja br., a EFIS mógł rozpocząć działanie już w połowie 2015 r.Flagi UE na tle budynku Komisji Europejskiej
Ocena skali ryzyka makroekonomicznego
Ponadto w ramach kolejnego cyklu Semestru Europejskiego (tj. procedury, podczas której koordynuje się politykę gospodarczą i budżetową w UE), ECOFIN podsumował szczegółową ocenę skali ryzyka makroekonomicznego (in-depth review, IDR) w 16 państwach członkowskich UE. Zostały one wytypowane do takiej oceny w opublikowanym w listopadzie 2014 r. sprawozdaniu przedkładanym w ramach mechanizmu ostrzegania (Alert Mechanism Report 2015, AMR 2015). Wśród tych państw nie było Polski. Rada uznała, że ocena jest przygotowana w odpowiedni sposób i sprzyja lepszej ocenie polityk gospodarczych poszczególnych państw członkowskich oraz uwzględnia specyficzne wyzwania dotyczące tych państw. Potrzebne jest jednak zwiększenie przejrzystości tego procesu oraz wzmocnienie odpowiedzialności państw oraz nadzoru wielostronnego w tym zakresie.

Starzenie się społeczeństwa
Rada przyjęła również konkluzje dotyczące starzenia się społeczeństwa, które odnoszą się do raportu przygotowanego przez Komisję Europejską oraz Grupę roboczą ds. starzenia się ludności w okresie 2013-2060. W raporcie przedstawiono wpływ tego zjawiska na wydatki publiczne, w tym wydatki emerytalne, opiekę zdrowotną i długoterminową, na edukację oraz wydatki na zasiłki dla bezrobotnych. Jeden z wniosków jest taki, że w porównaniu do poprzedniego raportu (z 2012 r.) wymienione koszty powinny być mniejsze, jednak Rada zwraca uwagę na konieczność zmniejszenia negatywnego wpływu tych wydatków na wzrost gospodarczy, m.in. przez realizację reform emerytalnych oraz systemów ochrony zdrowia i opieki długoterminowej.

Sprawozdanie ze spotkania G20
Ministrowie zapoznali się również z informacją prezydencji łotewskiej oraz Komisji Europejskiej z przebiegu spotkania G20 w formacie ministrów finansów i prezesów banków centralnych, które odbyło się w Waszyngtonie w dniach 16 -17 kwietnia br. Dyskusja dotyczyła sytuacji gospodarczej, ram dla silnego i zrównoważonego wzrostu, reformy MFW, inwestycji infrastrukturalnych, regulacji finansowych oraz międzynarodowych kwestii podatkowych.

Po zakończeniu posiedzenia Rady ECOFIN odbył się dialog ministerialny z państwami Bałkanów zachodnich i Turcji. Przyjęto konkluzje przygotowane w oparciu o ocenę przedakcesyjnych programów reform gospodarczych (Economic Reform Programmes, ERP) ww. państw. Ocena ta ma służyć ich lepszemu przygotowaniu do uczestnictwa w nadzorze wielostronnym i koordynacji polityki w ramach UE.
 

«Powrót