«Powrót

Lepszy nadzór nad funduszami inwestycyjnymi

Lepszy nadzór nad funduszami inwestycyjnymi

Lepszy nadzór nad funduszami inwestycyjnymi

Bezpieczeństwo środków zarządzanych przez tzw. alternatywne fundusze inwestycyjne oraz ograniczenie ryzyka związanego z inwestowaniem w nie to najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych, przyjętego przez rząd 29 września 2015 r.

Wykresy

Wprowadzenie ram prawnych regulujących nadzór wewnętrzny i zewnętrzny oraz funkcjonowanie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) umożliwi monitorowanie i nadzorowanie ryzyka systemowego, jakie mogą stwarzać te podmioty dla stabilności finansowej oraz inwestorów i kontrahentów, a także innych uczestników rynku finansowego.

Nowe przepisy są zgodne z dyrektywą 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z nią alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI) to specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty oraz fundusz inwestycyjny zamknięty, a zarządzający alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI) to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zarządza takimi funduszami. Projekt wskazuje wyraźnie formy prawne przewidziane do prowadzenia działalności pozyskiwania kapitału od wielu inwestorów z myślą o inwestowaniu go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla tych inwestorów: fundusze inwestycyjne, spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne, spółki kapitałowe, w tym spółki europejskie.

Zakłada również m.in. wprowadzenie konieczności opracowania przez zarządzających funduszami polityki wynagrodzeń, co powinno ograniczyć skłonność do ryzyka zarządzających funduszami. Umożliwia też ZAFI zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z siedzibą w innych państwach członkowskich oraz oferowanie praw uczestnictwa krajowych funduszy w innych państwach członkowskich. Ponadto projekt wprowadza wymóg prowadzenia działalności przez krajowych ZAFI na podstawie wcześniej uzyskanego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, z jednoczesną możliwością wykonywania przez nich działalności, która spełnia warunki przewidziane dyrektywą 2011/61/UE (niska wartość aktywów zarządzanych funduszy), wyłącznie po uzyskaniu wpisu do rejestru ZAFI wykonujących działalność bez zezwolenia. Tym wyłączeniem nie będą objęte te ZAFI, które są towarzystwami funduszy inwestycyjnych.

Wzmocnienie wymogów dotyczących obowiązków i odpowiedzialności ZAFI powinno wpłynąć na bezpieczeństwo aktywów zarządzanych funduszy, a zarazem bezpieczeństwo środków powierzonych w zarządzanie tym instytucjom. Wprowadzenie konieczności opracowania przez zarządzających funduszami polityki wynagrodzeń powinno ograniczyć skłonność do ryzyka zarządzających funduszami, co wpłynie na ograniczenie ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze. Natomiast zwiększenie poziomu maksymalnych sankcji administracyjnych ma służyć prewencyjnemu zapobieganiu przez zarządzających funduszami przepisów prawa.

W projekcie przewiduje się, że ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
 

«Powrót