«Powrót

Rynek kapitałowy bardziej bezpieczny

Rynek kapitałowy bardziej bezpieczny

Rynek kapitałowy bardziej bezpieczny

Wzrost bezpieczeństwa obrotu na rynku kapitałowym oraz ochrona inwestorów dzięki większej przejrzystości dotyczącej ujawniania informacji na temat własności przedsiębiorstwa, a także wzmocnienie systemu kar i środków administracyjnych za naruszenia przepisów unijnych to główne założenie projektu nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjętego przez rząd 29 września 2015 r.

Projekt ustawy wprowadza unijne rozwiązania dotyczące m.in. zawiadamiania o znacznych pakietach praw głosu w spółce publicznej, w szczególności wprowadza obowiązek złożenia zawiadomienia o przekroczeniu określonych w ustawie o ofercie publicznej progów w związku z nabywaniem określonych instrumentów pochodnych. Ponadto precyzuje pojęcie „państwa macierzystego" i reguluje procedury wyboru przez emitenta tego państwa i zawiadamiania o wyborze, a także określa sankcje w stosunku do członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego spółki publicznej za naruszenie obowiązków przez spółkę oraz zwiększa maksymalny wymiar administracyjnych kar pieniężnych.

Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

«Powrót