«Powrót

Minister Teresa Czerwińska na spotkaniu eurogrupy i ECOFIN 21-22 stycznia 2019 r.

Minister Teresa Czerwińska na spotkaniu eurogrupy i ECOFIN 21-22 stycznia 2019 r.

Minister Teresa Czerwińska na spotkaniu eurogrupy i ECOFIN 21-22 stycznia 2019 r.

  • Dalsze prace nad wzmocnieniem Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), plan prac ECOFIN w obszarze gospodarczym i finansowym w I połowie br. oraz program InvestEU to główne tematy spotkania eurogrupy oraz Rady ECOFIN, które odbyło się w dniach 21-22 stycznia 2019 r. w Brukseli.
  • W spotkaniach uczestniczyła minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.

W trakcie posiedzenia eurogrupy 21 stycznia 2019 r. ministrowie rozmawiali nt. dalszych działań po grudniowym Szczycie Euro dotyczących pogłębienia Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Harmonogram prac będzie bardzo napięty, ponieważ termin realizacji wielu zadań wyznaczono na czerwiec br. Z punktu widzenia Polski istotne jest potwierdzenie, że prace te będą prowadzone w formacie otwartym (inkluzywnym). Przyjęte rozwiązania mają zapewniać spójność instytucjonalną w UE oraz stabilność i konwergencję w całej UE.

Ustalenia ECOFIN

Posiedzenie Rady ECOFIN 22 stycznia br. było pierwszym po objęciu przez Rumunię przewodnictwa w Radzie UE. W związku z tym rumuński minister finansów przedstawił program prac Rady w obszarze gospodarczym i finansowym w I połowie br. Polska pozytywnie ocenia wskazane działania priorytetowe, zwłaszcza zapowiedź kontynuowania starań na rzecz wzmocnienia UGW przy zapewnieniu przejrzystości prac i ich otwartości na państwa spoza strefy euro.

Ministrowie przedyskutowali także sposób dalszego procedowania w sprawie przeglądu europejskiego systemu nadzoru finansowego. Większość ministrów zgodziła się z proponowanym przez prezydencję rumuńską przyspieszeniem prac w zakresie tej części przeglądu, która dotyczy przeciwdziałania zagrożeniom związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz przystąpieniem do negocjacji z Parlamentem Europejskim w tym zakresie. Jednocześnie ministrowie zapowiedzieli chęć kontynuacji prac dotyczących pozostałej części przeglądu oraz powrót do dyskusji na ten temat podczas następnego spotkania Rady ECOFIN.
 

InvestEU

Ministrowie rozmawiali też o stanie negocjacji dotyczących ustanowienia programu InvestEU. Ma on połączyć wiele obecnie dostępnych instrumentów finansowych UE, których celem jest wspieranie inwestycji. Ma to spowodować, że finansowanie projektów będzie prostsze, wydajniejsze i bardziej elastyczne. Program ma funkcjonować w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Polska pozytywnie ocenia propozycję, która ma za zadanie dalsze pobudzanie inwestycji w UE. W naszej ocenie proces zarządzania tym instrumentem nie może być zbyt skomplikowany i powinien zapewniać sprawne zatwierdzanie inwestycji do wsparcia.

Pozostałe ustalenia

Ponadto w ramach kolejnego cyklu Semestru Europejskiego Rada przyjęła konkluzje w sprawie Analizy Wzrostu Gospodarczego (Annual Growth Survey), Sprawozdania ostrzegawczego na temat nierównowag makroekonomicznych (Alert Mechanism Report) oraz zatwierdziła zalecenie w sprawie polityki gospodarczej strefy euro.

«Powrót