«Powrót

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za rok 2014

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za rok 2014

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za rok 2014

Dotyczy sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb za 2014 rok przekazywanych do Ministerstwa Finansów w roku 2015.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż w związku z trwającym procesem legislacyjnym dotyczącym aktów prawnych i aktów wykonawczych UE związanych z wieloletnimi ramami finansowymi 2014-2020 oraz rozpoczęciem negocjacji krajowych dokumentów programowych na perspektywę finansową 2014-2020, sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych za rok 2014 sporządza się według następujących zasad:

Przepisy prawne do sporządzenia sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb:

Zgodnie art. 39 ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych realizując wydatki publiczne stosują dodatkową klasyfikację określającą kody klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Sprawozdanie za 2014 rok należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119).

Wzory sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb - stanowią odpowiednio załączniki nr 31 i nr 32 do rozporządzenia.

Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań zostały opisane w „Instrukcji sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych" - stanowiącej załącznik nr 40 do rozporządzenia.

Obszary tematyczne i kody klasyfikacji wydatków strukturalnych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. nr 44 poz. 255).

Dodatkowe informacje dotyczące sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb

Jednostki zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań:

  • Sprawozdanie Rb – WSa (zał. nr 31) sporządzają:
  1. kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i  nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (kierownicy samorządowych: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, podmiotów leczniczych albo samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, kierownicy innych samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw) – jednostkowe,
  2. przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie sprawozdań jednostkowych sporządzonych przez kierowników jednostek wymienionych w lit. a i własnego sprawozdania jednostkowego – skonsolidowane zbiorcze.
  • Sprawozdanie Rb-WSb (zał. nr 32) sporządzają:
  1. kierownicy: państwowych jednostek budżetowych, państwowych jednostek organizacyjnych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, uczelni publicznych i innych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, dysponenci państwowych funduszy celowych – jednostkowe,
  2. dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponenci części budżetowych – na podstawie sprawozdań jednostkowych oraz łącznych obejmujących wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych oraz jednostek powołanych i przez nie nadzorowanych i własnego sprawozdania jednostkowego – skonsolidowane łączne;

Rodzaje sprawozdań:

  1. Sprawozdania jednostkowe (Rb-WSa i Rb-WSb) – wyraża się w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
  2. Sprawozdania skonsolidowane zbiorcze i łączne (Rb-WSa i Rb-WSb) – wyraża się w tysiącach złotych, z wyjątkiem sprawozdań dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia sporządzających sprawozdania skonsolidowane łączne, w których dane wyraża się w złotych i groszach

Terminy składania sprawozdań:

Jednostki zobowiązane do sporządzenia jednostkowych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb przekazują je w terminie do dnia 31 marca 2015 r. swojej właściwej jednostce nadrzędnej, która na podstawie swojego jednostkowego sprawozdania oraz otrzymanych sprawozdań jednostkowych - sporządzi sprawozdanie.

Dysponent środków budżetu państwa drugiego stopnia przekazuje dysponentowi części budżetowej sprawozdanie skonsolidowane łączne w terminie do 15 kwietnia 2015 r.

Sprawozdania skonsolidowane Rb-WSa (zbiorcze) i Rb-WSb (łączne, sporządzone przez dysponenta części budżetowej) za dany rok sprawozdawczy należy przesłać do Ministerstwa Finansów – w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.:

1) w formie pisemnej na adres: Ministerstwo Finansów, Departament Wspierania Polityk Gospodarczych,  ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa oraz

2) w formie elektronicznej na adres: rbws@mofnet.gov.pl

Korekty sprawozdań:

W przypadku konieczności złożenia korekty jednostka wpisuje na sprawozdaniu pod tabelą teleadresową słowo „korekta nr … z dnia …" drukowanymi literami i przesyła do Ministerstwa Finansów, Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych, zarówno w formie pisemnej, jak i w formie elektronicznej na adres: rbws@mofnet.gov.pl.

W przypadku stwierdzonych przez Ministerstwo Finansów oczywistych pomyłek i błędów formalno-rachunkowych w otrzymanych sprawozdaniach, przekazujący sprawozdanie, jest obowiązany do ich usunięcia, sporządzenia korekty sprawozdania i niezwłocznego przesłania jej do Ministerstwa Finansów.  

Natomiast, korekty sprawozdań skonsolidowanych zbiorczych i łącznych, wynikające ze zmian w ewidencji wydatków strukturalnych, przekazywane są w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 12.03.2014 Data publikacji: 12.03.2014 09:15 Data ostatniej modyfikacji: 10.02.2016 13:56
Autor: Departament Wspierania Polityk Gospodarczych Osoba publikująca: Krzysztof Czerwonka Osoba modyfikująca: Adam Gochna
«Powrót